معنی کارکشته

کارکشته
معادل ابجد

کارکشته در معادل ابجد

کارکشته
  • 946
حل جدول

کارکشته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کارکشته در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آزموده، خبره، ماهر، مجرب، ورزیده
فرهنگ معین

کارکشته در فرهنگ معین

  • (کُ تِ یا تَ) (ص مف) (عا.) مجرب ورزیده.
لغت نامه دهخدا

کارکشته در لغت نامه دهخدا

  • کارکشته. [ک ُ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) مجرب. ورزیده. پخته. سخت آزموده. سخت مجرب به علت بسیار ورزیدن آن. ماهر به کثرت عمل. عظیم آزموده. نیک آزموده. مذلله در عمل. ذلول. کارشکسته. باآزمون. در کار نهایت ممارست و عمل داشته. آموخته. جاافتاده. مُمَرَّن. مارِن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کارکشته در فرهنگ عمید

  • باتجربه، کارآزموده،
فارسی به انگلیسی

کارکشته در فارسی به انگلیسی

  • Past Master, Old-Time, Sophisticated, Veteran
فرهنگ فارسی هوشیار

کارکشته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مجرب، ورزیده، پخته، ماهر
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید