معنی کاتیون

فرهنگ معین

کاتیون

(یُ) [فر.] (اِ.) یونی که بار مثبت دارد. مق. آنیون.


آنیون

(یُ) [فر.] (اِ.) یون مثبت. مق. کاتیون.

حل جدول

کاتیون

یون مثبت


یون مثبت

کاتیون

انگلیسی به فارسی

super cation

ابر کاتیون


cationic

دارای کاتیون فعال


cation exchange capacity

ظرفیت تبادل کاتیون


Kathion

کاتیون - یون مثبت


Ampholyt

آمفولیت (ماده ای که به آنیون و کاتیون یونیزه شود)


cation

کاتیون (یون داراى بار مثبت) (در مقابل: آنیون anion)، فرویند

معادل ابجد

کاتیون

487

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری