معنی چنگ زدن

چنگ زدن
معادل ابجد

چنگ زدن در معادل ابجد

چنگ زدن
 • 134
حل جدول

چنگ زدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

چنگ زدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چسبیدن، گرفتن، محکم گرفتن، دست‌درازی کردن، چنگ انداختن، چنگ یازیدن، تجاوز کردن، تعرض کردن، متوسل شدن، متشبث شدن، توسل جستن، چنگ نواختن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

چنگ زدن در لغت نامه دهخدا

 • چنگ زدن. [چ َ زَ دَ] (مص مرکب) پنجه درافکندن. درآویختن بچیزی. بشلیدن. دست بردن بچیزی:
  بزد چنگ واژونه دیو سیاه
  دو تا اندرآورد بالای شاه.
  فردوسی.
  چوافراسیابش بدانگونه دید
  بزد چنگ و تیغ از میان برکشید.
  فردوسی.
  خویشتن را در آب انداخت و چنگ در پسر زد. (ظهیری، سندبادنامه ص 116). مردی سرخ یک چشم بیامد و چنگ در وی زد که تو یک چشم من بدزدیدی. (ظهیری، سندبادنامه ص 305). همچنان میراند تا بدرختی رسید چنگ در شاخ درخت زد و بردوید. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

چنگ زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

چنگ زدن در فارسی به عربی

 • فحم، قیثاره، مخلب، مسکه
تعبیر خواب

چنگ زدن در تعبیر خواب

 • چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است. و بعضی از معبران گویند چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

چنگ زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

چنگ زدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

چنگ زدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه