معنی پی جویی

پی جویی
معادل ابجد

پی جویی در معادل ابجد

پی جویی
  • 41
حل جدول

پی جویی در حل جدول

فرهنگ معین

پی جویی در فرهنگ معین

  • (~.) (حامص.) جست و جو، کاوش.
فرهنگ عمید

پی جویی در فرهنگ عمید

  • رد و اثر چیزی را جستجو کردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

پی جویی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عمل پی جو جستن اثر پا، جستجو تفحص کاوش.
واژه پیشنهادی

پی جویی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید