معنی پیشینه

لغت نامه دهخدا

پیشینه

پیشینه. [ن َ / ن ِ] (ص نسبی) قدیم. دیرینه. سلف. سالف. متقدم. قبلی. ماضی. گذشته. سابق. پیشین:
نهال آنگه شود در باغ برور
که برداریش از آن پیشینه معدن.
ناصرخسرو.
و پیش از وی نامها که نوشتندی از دیگر پادشاهان پیشینه مختصر بودی. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 49).
عهد پیشینه یاد میکردند
آنچه شان بود شاد میخوردند.
نظامی.
و آن کنیزان به رسم پیشینه
سیب در دست و نار در سینه.
نظامی.
به ار نارم اندوه پیشینه پیش
بدین داستان خوش کنم وقت خویش.
نظامی.
شتابنده سیلی که بر کوه داشت
ز طوفان پیشینه خواهد گذشت.
نظامی.
گواهی که بر گنج خویش آورند
نمودار پیشینه پیش آورند.
نظامی.
همان پیشینه رسم آغاز کردی
تنور و خوانی از نوساز کردی.
نظامی.
در اخبار شاهان پیشینه است
که چون تکله بر تخت شاهی نشست.
سعدی.
دم از سیر این دیر دیرینه زن
صلائی بشاهان پیشینه زن.
حافظ
سخن دان پیشینه دانای طوس
که آراست روی سخن چون عروس.
؟
|| نخستین. اولین. پیشین:
ز هر گونه ای داستانها زدیم
بدان رای پیشینه باز آمدیم.
فردوسی.
|| مقدم. جلوتر:
قیاسی گیر از اینجا آن و این را
خر پیشینه پل باشد پسین را.
؟
|| از پیش. || صاحب آنندراج گوید: اگرچه متبادر از لفظ پیشینه و زمان پیشینه و کار پیشینه گذشته است اما در این بیت نظامی که:
بفرمان شه خضر خضرا خرام
به آهنگ پیشینه برداشت گام.
بمعنی آینده استعمال یافته یعنی بقصد راه آینده گام را برداشت وآماده ٔ رفتن شد - انتهی. اما این توجیه بر اساسی نمی نماید. و ظاهراً همان معنی قدیم و گذشته مراد است. || (اِ مرکب) این کلمه را فرهنگستان بجای گذشته و سابقه ٔ کار اداری برگزیده است.

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیشینه

پیشین، دیرینه، سابق، سلف، قبلی، قدیم، پرونده، سابقه، ماسبق

فرهنگ معین

پیشینه

قدیم، دیرینه، نخستین، اولین، سابقه. [خوانش: (نِ) (اِمر.)]

فرهنگ عمید

پیشینه

سابقه،
[قدیمی] پیشین، سابق،
[قدیمی] دیرینه،
[جمع: پیشینگان] [قدیمی] کسی که در سال‌های گذشته بوده و سابقاً می‌زیسته،

فارسی به عربی

پیشینه

تاریخ، ماضی

فرهنگ فارسی هوشیار

پیشینه

دیرینه، سابق

فارسی به آلمانی

پیشینه

Beendet, Geschichte (f), Vergangen, Vergangenheit (f), Vorbei, Vorgeschichte (f), Vorüber

واژه پیشنهادی

بدی پیشینه

سوء سابقه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سوابق

پیشینه ها، پیشینه

انگلیسی به فارسی

history

پیشینه


past

پیشینه

معادل ابجد

پیشینه

377

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری