معنی پیراهن

پیراهن
معادل ابجد

پیراهن در معادل ابجد

پیراهن
 • 268
حل جدول

پیراهن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیراهن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

پیراهن در فرهنگ معین

 • (هَ) [په. ] (اِ. ) تن پوش، لباس. ، ~عثمان کردن بهانه کردن، دستاویز قرار دادن. ،~ بیشتر پاره کردن کنایه از: سن و تجربه بیشتر داشتن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پیراهن در لغت نامه دهخدا

 • پیراهن. [هََ] (اِ) پیراهان. پیرهن. پیرهند. جامه ٔ نیم تنه ای که زیر لباس بر بدن پوشند. قمیص. (منتهی الارب). کرته. سربال. (دهار). جبه. سربله. جلباب. (منتهی الارب):
  همی تنگ شد دوکدان بر تنش
  چو مشک سیه گشت پیراهنش.
  فردوسی.
  خنک در جهان مرد برتر منش
  که پاکی و شرمست پیراهنش.
  فردوسی.
  که هر دو ز یک بیخ و پیراهنیم
  ببیشی چرا تخمها برکنیم.
  فردوسی.
  بزد چنگ و بدرید پیراهنش
  درخشان شد آن لعل زیبا تنش.
  فردوسی.
  جهان را بلی کدخدایی بجست
  که پیراهن داد پوشد نخست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیراهن در فرهنگ عمید

 • جامۀ نازک و کوتاه که مردان زیر لباس بر تن می‌کنند،
  جامۀ نازک و بلند زنانه،
  * پیراهن کاغذی (کاغذین) کردن: [قدیمی، مجاز] دادخواهی کردن. δ در قدیم رسم بوده که گاهی ستمدیده‌ای پیراهن یا جامۀ کاغذی بر تن می‌کرده و به پای عَلَم داد می‌رفته تا داد او را از ستمگر بستانند،
  * پیراهن ‌مراد: [قدیمی] پیراهنی که بعضی از زنان در روز ۲۷ رمضان با پول گدایی خریداری می‌کنند و در مسجد میان دو نماز ظهر و عصر می‌دوزند و بر تن می‌کنند تا حاجتشان برآورده شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

پیراهن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پیراهن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پیراهن در تعبیر خواب

 • پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال. اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود. توضیح بیشتر ...
 • اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد. اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد. اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد. اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود و مرادش برآید. اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل که او را به دروغ تهمت نهند. اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد. توضیح بیشتر ...
 • دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است. اول: دیدن مردم. دوم: ستر. سوم: عیش خوش. چهارم: ریاست. پنجم: رامش و خرمی. ششم: بشارت. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پیراهن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جامه نیم تنه ای که زیر لباس بر بدن پوشند، جبه، پیرهن، لباس بلند ونازک زنان. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

پیراهن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پیراهن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید