معنی پنهان شدن

پنهان شدن
معادل ابجد

پنهان شدن در معادل ابجد

پنهان شدن
  • 462
حل جدول

پنهان شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

پنهان شدن در لغت نامه دهخدا

  • پنهان شدن. [پ َ/ پ ِ ش ُ دَ] (مص مرکب) اختفاء. اکتتام. جبوء. جباء. اختباء. انِّماس. (منتهی الارب). مخفی شدن. پوشیده شدن. استخفاء. اجتنان. تذعلب. اکتنان. ضب ء. ضبوء. (منتهی الارب) (صراح). استسرار. (زوزنی) (منتهی الارب). اذلیلاء. (منتهی الارب). تواری. (زوزنی). کمون. (دهار). اغتماد. ضمر. تأبق. روی درکشیدن. نرز. تزأزُء. اندساس. (زوزنی). انکماء. (زوزنی). خفاء. خمر. مخامره. (تاج المصادر بیهقی). خنس. خنوس. (دهار). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پنهان شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پنهان شدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پنهان شدن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پنهان شدن در تعبیر خواب  • پنهان شدن: تشویش    پنهان کردن چیزی: نیات بد - لوک اویتنهاو

  • اگر خواب ببینید که خود را پنهان میکنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار میگیرد. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پنهان شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

پنهان شدن در فارسی به آلمانی

  • Flu.chten, Sich aus dem staub machen, Sich verbergen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید