معنی پنبه زدن

پنبه زدن
معادل ابجد

پنبه زدن در معادل ابجد

پنبه زدن
 • 120
حل جدول

پنبه زدن در حل جدول

فرهنگ معین

پنبه زدن در فرهنگ معین

 • بیرون کردن پنبه از تخم، پر کردن پنبه در چیزی. [خوانش: (~. زَ دَ) (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پنبه زدن در لغت نامه دهخدا

 • پنبه زدن. [پَم ْ ب َ / ب ِ زَ دَ] (مص مرکب) بیرون کردن پنبه از تخم. حلاجی کردن پنبه. تندیف. نَدف. حَلج. نَدش. (منتهی الارب). || پر کردن پنبه در چیزی:
  هر روز بهر پنبه زدن بر دواج چرخ
  صبح از عمود مشته کند وز افق کمان.
  اثیر اخسیکتی (از آنندراج).
  تفدیک، تفتیک، پنبه زدن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پنبه زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) بیرون کردن پنبه از تخم حلاجی کردن پنبه ندف، پر کردن پنبه در چیزی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید