معنی پشته

پشته
معادل ابجد

پشته در معادل ابجد

پشته
 • 707
حل جدول

پشته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پشته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تپه، تل، فلات، کومه، کوهپایه، ناهموار
فرهنگ معین

پشته در فرهنگ معین

 • کوله بار، پشتواره، تل، تپه، مقدار باری که بتوان با پشت حمل کرد، فاصله میان دو چاه قنات. [خوانش: (پُ تِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پشته در لغت نامه دهخدا

 • پشته. [پ ُ ت َ / ت ِ] (اِ مرکب) مقداری که با پشت توان برداشت. هر چیز که بر پشت گیرند از هیمه و جز آن. کوله. کوله بار. بار:
  شب زمستان بود کپی سرد یافت
  کرمک شب تاب ناگاهی بتافت
  کپیان آتش همی پنداشتند
  پشته ٔ هیزم بدو برداشتند.
  رودکی (از کلیله و دمنه).
  روز دگر آنگهی بناوه و پشته
  در بن چرختشان بمالد حمال.
  منوچهری.
  بیرون آمدند هر یکی پشته ٔ نی بگردن برنهاده و اندر هر پشته ازآن شمشیری مجرد. ایشان همچنان اندرشدند با آن پشته ها. توضیح بیشتر ...
 • پشته. [پ ُ] (اِخ) نام یکی از قرای آمل مازندران. (مازندران و استرآباد رابینو ص 114). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پشته در فرهنگ عمید

 • باری که آن را به پشت بتوان برداشت، پشتواره، کوله‌بار،
  تل، تپه،
  فاصلۀ میان دو چاه، قنات،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پشته در فارسی به انگلیسی

 • Bank, Bundle, Drift, Driftage, Dune, Embankment, Eminences, Heap, Hill, Hillock, Hummock, Knoll, Molehill, Mound, Rick, Ridge, Rise. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

پشته در فارسی به عربی

 • تل، حاجز، رابیه، کومه
تعبیر خواب

پشته در تعبیر خواب

 • اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود، یا بر پشته کوهی، دلیل است بر مردی بزرگوار، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که پیرامون کوه است. اگر بیند بر سر آن پشته ایستاده بود، دلیل است که به نزدیک مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد. اگر بیند آن پشته ملک و موضع او است، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود. اگر بیند بعضی از آن پشته ملک اوست، دلیل که به قدر آن، نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند. توضیح بیشتر ...
 • پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است. اول: بلندی. دوم: مال. سوم: قوت. چهارم: تنومندی. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پشته در گویش مازندرانی

 • کوله بار، مجازا به معنی:زیاد و بیش از حد، واحد بسته بندی...
 • پشت سر، راه پشتی، بی راهه
 • مرتعی جنگلی در حومه ی شهرستان نوشهر، نام مرتعی در حوزه...
فرهنگ فارسی هوشیار

پشته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید