معنی پسینگاه

حل جدول

پسینگاه

هنگام بعد از ظهر، هنگام غروب


هنگام بعدازظهر

پسینگاه


هنگام بعد از ظهر- هنگام غروب

پسینگاه

مترادف و متضاد زبان فارسی

عصر

دور، دوره، روزگار، زمانه، زمان، عهد، وقت، بعدازظهر، پسین، پسینگاه، فشار، افشردن، فشردن

معادل ابجد

پسینگاه

148

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری