معنی پرچین

پرچین
معادل ابجد

پرچین در معادل ابجد

پرچین
 • 265
حل جدول

پرچین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرچین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • حصار، خاربست، خارجین، دیواره
فرهنگ معین

پرچین در فرهنگ معین

 • (پُ) (ص مر.) پرپیچ و تاب، پرشکن.
 • (پَ) (اِمر. ) دیواری که از آمیختن گِل و شاخه های درخت و بوته، گرداگرد باغ یا کشتزار درست کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پرچین در لغت نامه دهخدا

 • پرچین. [پ َ] (اِ مرکب) دیوارگونه ای که از ترکه یا نَی و برگ و عَلَف بر گرد باغ و مزرعه کنند. خار و شاخ درخت که بر سر دیوارهای باغ نهند حراست آنرا. چوبهای سرتیز و خاری که بر سر دیوارها نصب کنند. حصاری باشد که از خار و خلاشه و شاخ درختان بر دور باغ و فالیز و کشت زار سازندو چوبهای سرتیز و خاری را نیز گویند که بر سر دیوارها نصب کنند. (برهان). وَشیع. چَپَر. خاربست. کپَر: پرچین خانه و باغ، فلغند. (صحاح الفرس). الخزّ؛ پرچین بر دیوار نهادن. توضیح بیشتر ...
 • پرچین. [پ ُ] (ص مرکب) پرشکن. پرشکنج. پرآژنگ. پرنورد. پرژنگ. پرماز. (منوچهری). پرکیس. پرانجوغ. پرانجوخ. پرکوس. پرپیچ. پرپیچ و تاب. پیر شده. صاحب چین بسیار:
  روی ترکان هست نازیبا و گست
  زرد و پرچین چون ترنج آبخست.
  فرقدی.
  سوی حجره ٔ خویش رفت آرزوی
  ز مهمان بیگانه پرچین بروی.
  فردوسی.
  ببینی بروهای پرچین من
  فدای تو دارم جهان بین من.
  فردوسی.
  همه زرد گشتند و پرچین بروی
  کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی.
  فردوسی.
  همه دل پر از کین و پرچین برو
  بجز جنگشان نیست چیز آرزو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرچین در فرهنگ عمید

 • پرچ
 • دیواری که از بوته‌های خار و شاخه‌های درخت در گرداگرد باغ یا کشتزار درست کنند،
  شاخ‌وبرگ درخت و بوته‌های خار که بر سر دیوار باغ به‌ردیف بگذارند تا مانع عبور شود: تا نگار من ز سنبل بر سمن پرچین نهاد / داغ حسرت بر دل صورت‌گران چین نهاد (امیرمعزی: ۱۶۲)،. توضیح بیشتر ...
 • چیزی که چین‌وشکن بسیار دارد، پرپیچ‌وخم، پرشکن: آب‌رویم رفت و زیر آب چشم / روی چون آب است پرچین ای دریغ (خاقانی: ۷۸۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرچین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پرچین در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پرچین در تعبیر خواب

 • دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختی و سعادت است. اگر در خواب مشاهده کنید در بوتههای خار کنار پرچین گیر کردهاید، به معنای آن است که عدهای مانع از موفقیت شما میشوند. اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودی ازدواج میکند. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

پرچین در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرچین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) دیوار گونه ای که از ترکه ونی و برگ و علف و خار و مانند آن گرد باغ کشند چوبهای نوک تیز خار شاخ درخت و مانند آن که بر سر دیوار باغ نهند تا عبور از آن سخت گردد چپر کپر خاربست. (صفت) پرپیچ و تاب پرشکن پرآژنگ پر نورد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

پرچین در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پرچین در فارسی به آلمانی

 • Einzäunung (f), Fechten, Staket (n), Zaun (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید