معنی پروزن

پروزن
معادل ابجد

پروزن در معادل ابجد

پروزن
 • 265
حل جدول

پروزن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پروزن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ثقیل، سنگین، وزین،

  (متضاد) سبک، کم‌وزن
فرهنگ معین

پروزن در فرهنگ معین

 • (پَ وَ) (اِ. ) = پرویزن: هر چیز پر سوراخ و شبکه دار، آردبیز، غربال. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پروزن در لغت نامه دهخدا

 • پروزن. [پ َرْ وَ زَ] (اِ) پرویزن. پرویز. پریزن. پریز. آردبیز. غربال. || هرچیز پرسوراخ و شبکه دار:
  چرخ پنداری بخواهد بیختن
  زان همی پوشد لباس پروزن.
  ناصرخسرو.
  و رجوع به پرویزن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پروزن در فرهنگ عمید

 • از تقسیم‌بندی‌های وزن ورزشکاران بعد از خروس‌وزن،
 • غربال، آردبیز،
  هرچیز مشبک و سوراخ‌سوراخ: چرخ پنداری بخواهد شیفتن / زآن همی‌پوشد لباس پروزن (ناصرخسرو۱: ۱۵۹)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پروزن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید