معنی پروتون

پروتون
معادل ابجد

پروتون در معادل ابجد

پروتون
  • 664
حل جدول

پروتون در حل جدول

  • قسمت مرکزی اتم
  • ذره ریز اتمی با یک بار مثبت
فرهنگ عمید

پروتون در فرهنگ عمید

  • ذرۀ بسیارریز ماده دارای بار الکتریکی مثبت که از اجزای تشکی‌دهندۀ اتم است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پروتون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ذره ای بسیار ریز در ماده که دارای بار الکتریکی مثبت است
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید