معنی پرندگان

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرندگان

(اسم) جمع پرنده رده بزرگی از شاخه ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندامهای جلو آنها بعلت پرواز در هوا بصورت بال در آمده و بدنشان نیز پوشیده از پر میباشد. بر روی استخوان قص آنها تیغه ای عمودی بنام برشه قرار دارد که عضلات پرواز بان ملصق میباشد باستثنای معدودی از پرندگان که دارای دو سریع میباشند و پرواز نمیکنند (شتر مرغ جزو این دسته است) . استخوانهای پرندگان معمولا مجوف و توخالی و دارای حفره های هوایی برای سبک کردن وزن آنها در موقع پرواز میباشد. گردن پرندگان دارای تعداد زیادی مهره است. بهمین مناسبت طول نسبه کافی دارد و ضمنا بخوبی باطراف قابل چرخش است. قلب پرندگان دارای چهار حفره است و شریان آئورت پس از خروج از بطن چپ بطرف راست بر گشته در امتداد بدن ادامه مییابد (بر عکس پستانداران) . غذای پرندگان در تیره های مختلف آنها فرق میکند: عده ای گوشتخوارند و عده ای علف خوار و عده ای دانه خوار و از دانه حبوبات تغذیه میکنند و عده ای هم بر حسب فصول مختلف غذایشان فرق میکند طیور.

حل جدول

پرندگان

اثری از دافنه دوموریه

مرغان

طیور


از پرندگان

فلامینگو

درنا

سینه سرخ

بادخور


آواز پرندگان

صفیر

فرهنگ معین

پرندگان

(پَ رَ دِ) (اِ.) جِ پرنده، رده بزرگی از شاخه ذی فقاران که خون گرمند و بدنشان دارای حرارت ثابتی است و اندام های جلو آن ها به علت پرواز در هوا به صورت بال درآمده و بدنشان نیز پوشیده از پر می باشد، طیور.

واژه پیشنهادی

از پرندگان

سیسلالنگ، (دم جنبانک)، تِنِجگ (سسک)، سیسلالنگو، چغوت دُربونو (نوعی سسک)، زاغ بور، کِلاجَک (کلاغ زاغی) گوشتینو (جوجه پرندگان قبل از پر در آوردن)

ترلان


آشیانه پرندگان

لانه

فارسی به عربی

معادل ابجد

پرندگان

327

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری