معنی پرستو

پرستو
معادل ابجد

پرستو در معادل ابجد

پرستو
  • 668
حل جدول

پرستو در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرستو در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابابیل، پرستوک، پرستوک، چلچله، خطاف
فرهنگ معین

پرستو در فرهنگ معین

  • (پَ رَ) (اِ. ) چلچله، پرنده ای با بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه، که در فصل سرما به مناطق گرمسیر مهاجرت می کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پرستو در لغت نامه دهخدا

  • پرستو. [پ َ رَ / پ ِ رِ] (اِ) طایر خُرد معروف که پشت و دم آن سیاه و سینه ٔ سفید دارد و در سقف خانه و مساجدآشیانه سازد. (از رشیدی). بمعنی پرستک است که خطّاف باشد و بعضی گویند پرستو وطواط است که آن خطّاف کوهی باشد. (برهان). پرستوک. پرستک. خطّاف. فرشتو. فرشتوک. فراشترو. فراشتروک. فراشتک. فراستوک. پلستک. پیلوایه. حاجی حاجی. پالوانه. پالوایه. بادخورک. فرستو. فرستوک. بالوایه. ابابیل (در تداول عامه). بهار. زازال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرستو در فرهنگ عمید

  • پرنده‌ای کوچک و مهاجر با بال‌های دراز و نوک‌تیز، دم دوشاخه، و پرهای سیاه که زیر سینه‌اش خاکستری یا حنایی‌رنگ است. بیشتر در سقف خانه‌ها لانه می‌گذارد و حشراتی از قبیل مگس و پشه را می‌خورد، چلچله، بلسک، بالوایه، بلوایه، بالوانه، پالوانه، پیلوانه، دالیوز، باسیچ، بادخورک، ابابیل،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرستو در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پرستو در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پرستو در فارسی به عربی

نام های ایرانی

پرستو در نام های ایرانی

  • دخترانه، اسم یک پرنده، پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

پرستو در تعبیر خواب

  • اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
  • دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
  • اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پرستو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پرنده کوچک دارای بالهای دراز
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید