معنی پایین

پایین
معادل ابجد

پایین در معادل ابجد

پایین
 • 73
حل جدول

پایین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پایین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پست، تحت، تحتانی، دامنه، دون، زیر، زیر، زیرین، فرود، فرودین، قعر، مادون، نازل،
  (متضاد) بالا، فراز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پایین در فرهنگ معین

 • زیر، دامنه. [خوانش: (ص نسب. ق.)]
لغت نامه دهخدا

پایین در لغت نامه دهخدا

 • پایین. (ص نسبی، ق) رجوع به پائین و ترکیبات آن شود.

فرهنگ عمید

پایین در فرهنگ عمید

 • ویژگی جایی یا چیزی که در ارتفاع پَست‌تر قرار دارد: دِهِ پایین،
  ویژگی جایی یا چیزی که در امتداد شمال به جنوب قرار دارد: محلهٴ پایین،
  ٣. آهسته: صدای پایین،
  کم‌دامنه: بردِ پایین،
  [مجاز] کم: دمای پایین، قیمت پایین،
  (اسم) آن قسمت از چیزی که در زیر دیگری واقع است: پایین شلوار، پایین چاه،
  ٧. (اسم) جایی یا چیزی که در ارتفاع پَست‌تر قرار دارد: پایین شهر،
  ٨. (اسم) جایی یا چیزی که در امتداد شمال به جنوب قرار دارد: پایینِ خیابان،
  ٩. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پایین در فارسی به انگلیسی

 • Below, Beneath, De-, Down, Low, Foot, Underneath
فارسی به ترکی

پایین در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پایین در فارسی به عربی

 • تحت، قاع، مستوی واطی
گویش مازندرانی

پایین در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

پایین در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

پایین در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

پایین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید