معنی پان

لغت نامه دهخدا

پان

پان. (اِ) اسم هندی تنبول است. تامبول. تامول. تنبول. تنبُل. شاه صینی. (دمشقی). و آن برگی باشد از قسمی فلفل که آنرا در هندوستان با آهک و فوفل خایند تا لبها را سرخ گرداند. (برهان). مخلوطی از تانبول و فلفل و توتون که هندوان در دهان گیرند و آب آن بیرون کنند. معجونی از برگ تانبول و آهک و فوفل که هندوان همیشه در دهان دارند و آب آن بیرون کنند: در این حکم چنان مستقیم شد که خوطان را قدرت خوردن پان نبود تا بسوار شدن چه رسد. (تاریخ فیروزشاهی).
از بهر سرخی لب زخم عدوی او
کافی بود شباهت پیکان به برگ پان.
طالب آملی.
بوی گلزار شهادت هر کرا بیتاب کرد
چون لب پان خورده می بوسد دهان شمشیر را.
صائب.

پان. [ن ِ] (اِخ) جزیره ای از جزایر فیلیپین میان مین دُرُ و نِگرُس دارای 1300 هزارگزمربع مساحت و 750000 تن سکنه. زمینی کوهستانی و مشجر و بندر عمده ٔ آن ایل ُایل ُ باشد و از محصولات مهم آن قند و برنج و پنبه و قهوه و کاکائو است و تربیت مواشی کنند. پان به سه ایالت آن تیک و کاپیز و اِیل ُاِیل ُ منقسم است.

پان. (اِخ) در اساطیر یونانی نام پسر هرمس و پریئی بنام دریوپ. وی محافظ گله هاست و در ردیف ملتزمین دیونیسوس قرار دارد و از دره ها و کوهها عبور میکند و بشکار یا تنظیم رقصهای پریان مواظب است و او با نائی که خود مخترع آن است با آنان میرقصد و دارای شاخ و پاهای بز می باشد.


پان دانه

پان دانه. [ن ِ] (فرانسوی، اِ) طایفه ٔ گیاههای مونوکوتی لِدُن ذوفِلقَه.


پان تلیک

پان تلیک. [ت ِ] (اِخ) کوهی در آتیک واقع در میان اثینا و ماراتن. مرمرهای سفید و زیبای آن معروف است و اکنون بنام پان تِلی مشهور است.


پان رخصت

پان رخصت. [ن ِ رُ ص َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) در بعض بلادهند رسم است که بوقت رخصت کردن پان به شخص رونده میدهند. (غیاث اللغات). مانند قهوه ٔ مرخصی در ایران.


پان اسلاویسم

پان اسلاویسم. [اِ] (فرانسوی، اِ مرکب) عقیده ٔ سیاسی اتحاد ملل اسلاو (صقلاب).

فرهنگ عمید

پان

نوعی فلوت،

تانبول

حل جدول

پان

اثری از کنوت هامسون

فرهنگ فارسی هوشیار

پان

فرانسوی هم: پیشوندی که برسر برخی از واژگان می آید هندی تمبل از گیاهان تنبول


پان اسلاویست

(صفت) آنکه پیرو مکتب پان اسلاویسم است.


پان عربیست

فرانسوی هم تازی (صفت) آنکه پیرو مکتب پان عربیسم است.


پان تورکیست

فرانسوی هم ترکی (صفت) آنکه پیرو مکتب پان تورکیسم است.


پان ژرمانیست

فرانسوی هم ژرمنی (صفت) آنکه پیرو مکتب پان ژرمانیسم است.

معادل ابجد

پان

53

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری