معنی پاتیل شدن

پاتیل شدن
معادل ابجد

پاتیل شدن در معادل ابجد

پاتیل شدن
  • 797
حل جدول

پاتیل شدن در حل جدول

  • به کلی از پا درآمدن و دیگرگون شدن.
  • به کلی از پا درآمدن و دیگرگون شدن
فرهنگ معین

پاتیل شدن در فرهنگ معین

  • (شُ دَ) (مص ل.) (عا.) از مستی به کلی از پا درآمدن.
فرهنگ فارسی هوشیار

پاتیل شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) از مستی بکلی از پا در آمدن دگرگون شدن حال شخص.
فرهنگ عوامانه

پاتیل شدن در فرهنگ عوامانه

  • به کلی از مستی ازپا درآمدن و دیگرگون شدن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید