معنی پابند شدن

پابند شدن
معادل ابجد

پابند شدن در معادل ابجد

پابند شدن
  • 413
حل جدول

پابند شدن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

پابند شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) مقید شدن گرفتار شدن، عاشق شدن، مواخذ گشتن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید