معنی ویراستن

لغت نامه دهخدا

ویراستن

ویراستن. [ت َ] (مص) پیراستن. رجوع به پیراستن شود.

فارسی به انگلیسی

ویراستن‌

Correct, Edit, Gloss, Retouch, Rewrite

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

ویراستن

پیراستن: ((. . . و کندرو سریشم ماهی و پوست نار و گلنار و مازوی خام و تتری و آن بیخ که پوست گران پوست ویرایند بوی. . . ))

فرهنگ معین

ویراستن

(تَ) (مص م.) پیراستن، آراستن.

فرهنگ عمید

ویراستن

ویرایش کردن. = ویرایش
[قدیمی] دباغی کردن،

فارسی به عربی

ویراستن

تحریر

فرانسوی به فارسی

ditons (verbe)

ویراستن.


ditez (verbe)

ویراستن.

آلمانی به فارسی

Redigieren

ویراستن.

سوئدی به فارسی

edera

ویراستن،


redigera

ویراستن،

معادل ابجد

ویراستن

727

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری