معنی ور رفتن

ور رفتن
معادل ابجد

ور رفتن در معادل ابجد

ور رفتن
  • 936
حل جدول

ور رفتن در حل جدول

  • مشغول بودن و بازی کردن با چیزی است بدون آنکه نتیجه مطلوب حاصل گردد. توضیح بیشتر ...
  • مشغول بودن و بازی کردن با چیزی است بدون آنکه نتیجه مطلوب حاصل گردد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ور رفتن در فرهنگ معین

  • (وَ. رَ تَ) (مص ل. ) بازی بازی کردن، با چیزی خود را مشغول کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ور رفتن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ور رفتن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ور رفتن در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید