معنی هپروت

هپروت
معادل ابجد

هپروت در معادل ابجد

هپروت
  • 613
حل جدول

هپروت در حل جدول

  • عالم وهم و خیال
فرهنگ معین

هپروت در فرهنگ معین

  • (هَ پَ) (اِ.) (عا.) عالم وهم و خیال.
لغت نامه دهخدا

هپروت در لغت نامه دهخدا

  • هپروت. [هََ پ َ] (اِ) کلمه ٔ منحوت بر وزن جبروت و ملکوت، که از آن افکار پریشان و مالیخولیایی بنگیان و حشیشیان را اراده کنند. (یادداشت مؤلف).
    - در عالم هپروت سیر کردن، افکاری چون افکار حشیش و بنگ کشیدگان پروردن. خیالاتی چون خیالات چرسیان و بنگیان کردن. خیالات واهی داشتن: او در عالم هپروت سیر میکند. (یادداشت مؤلف).
    - عالم هپروت، در تداول عامه، دنیای واهی و خیالی محض. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هپروت در فرهنگ عمید

  • عالم وهم، خیال، و پندار،
فارسی به انگلیسی

هپروت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

هپروت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) عالم وهم وخیال وپندار. یا درعالم هپروت سیرکردن. افکاری واهی چون افکارحشیش و بنگ کشیدگان درسرپروراندن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید