معنی هوشیار

هوشیار
معادل ابجد

هوشیار در معادل ابجد

هوشیار
 • 522
حل جدول

هوشیار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هوشیار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آگاه، بافراست، باهوش، باهوش، باهوش، بخرد، بیدار، بیداردل، تندذهن، تیزطبع، تیزهوش، خردمند، دوراندیش، زیرک، عاقل، فهیم، متفطن، متنبه، ناخفته، نبیه، هوشمند،
  (متضاد) غافل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

هوشیار در فرهنگ معین

 • [په.] (ص.) باهوش، خردمند.
لغت نامه دهخدا

هوشیار در لغت نامه دهخدا

 • هوشیار. [هوش ْ] (ص مرکب) عاقل. فطن. بخرد. باهوش. خردمند. هشیار. ذکی. صاحب عقل. هوشمند:
  چنین گفت با رخش کای هوشیار
  مکن سستی اندر گه کارزار.
  فردوسی.
  ز فضل صاحب عباد و جود حاتم طی
  مثل زنند حکیمان هوشیار قدیم.
  سوزنی.
  زنده کدام است بر هوشیار
  آنکه بمیرد به سر کوی یار.
  سعدی.
  || حساس. (یادداشت مرحوم دهخدا). || آنکه مست نیست. مقابل مست. هشیار. || آنکه مغمی علیه نباشد:
  من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست
  که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هوشیار در فرهنگ عمید

 • باهوش، هوشمند، زرنگ،
فارسی به انگلیسی

هوشیار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

هوشیار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

هوشیار در فارسی به عربی

 • انذار، حذر، صاحی، ضمیر، فطن، متیقظ، ملتزم
نام های ایرانی

هوشیار در نام های ایرانی

 • پسرانه، با هوش و آگاه، عاقل. خردمند، بیدار (نگارش کردی: هشیار). توضیح بیشتر ...
 • پسرانه، عاقل. خردمند، بیدار (نگارش کردی: هشیار)
فرهنگ فارسی هوشیار

هوشیار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خردمند، ذکی، صاحب عقل، هوشمند
فارسی به ایتالیایی

هوشیار در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

هوشیار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید