معنی هوشنگ

هوشنگ
معادل ابجد

هوشنگ در معادل ابجد

هوشنگ
  • 381
حل جدول

هوشنگ در حل جدول

  • دومین پادشاه پیشدادی
لغت نامه دهخدا

هوشنگ در لغت نامه دهخدا

  • هوشنگ. [ش َ] (اِ) به معنی امر اول باشد و هوش و آگاهی و عقل و خرد را نیز گویند. (برهان). توضیح بیشتر ...
  • هوشنگ. [ش َ] (اِخ) پسر سیامک. نام فرزند چهارم آدم علیه السلام است که یکی از سلاطین پیشدادی بود. گویند آتش و آهن در زمان او به هم رسید وآلات زراعت کردن ساخت و جویها روان کرد و شهر و عمارت بنا نهاد و شیاطین را از مخالطت آدمیان دور گردانید. و بعضی گویند ارفخشدبن سام اوست و پیغمبر است و کتاب جاویدان خرد که به جاوید نام اشتهار دارد از او یادگار مانده است. (برهان). قسمتی از گفته ٔ صاحب برهان بر اساسی نیست. رجوع به هوشنگ فرزند سیامک شود. توضیح بیشتر ...
  • هوشنگ. [ش َ] (اِخ) دومین پادشاه پیشدادی پسر سیامک بن کیومرز بوده و بعضی نسبت او را چنین تحقیق کرده اند: هوشنگ بن فردادبن سیامک بن میشی بن کیومرز. وی بعد از کیومرز پادشاه شد و از دیماوند که مکان کیومرز بود به پارس رفته در استخر آرامگاه گزید. بنابراین آن زمین را بوم شاه نام نهادند. او پادشاهی دانا و بینا و یزدان ستای و عادل بوده و او را پارسیان پیغمبر بزرگ شمارند و گویند بر وی کتاب آسمانی نازل شده و آن مشتمل بر سی وهشت آیه بوده و ساسان پنجم بعد از او آن را ترجمه کرده و داخل کتب پیغمبران بعد از مه آباد و دساتیر اینک حاضر است و مجمع آن نامها است. توضیح بیشتر ...
  • هوشنگ. [ش َ] (اِخ) آلب خان بن دلاور، دومین از غوریان مالوه ٔ هند از 808 تا 838 هَ. ق. (ترجمه ٔ طبقات سلاطین اسلام). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

هوشنگ در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

هوشنگ در نام های ایرانی

  • پسرانه، هوش و درایت، نام یکی از سلاطین پیشدادی و فرزند سیامک، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی. توضیح بیشتر ...
  • پسرانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید