معنی هوام

لغت نامه دهخدا

هوام

هوام. [هََ وْ وا] (ع اِ) شیر بیشه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد).

هوام. [هَُ] (ع اِمص) تشنگی سخت. || نوعی از جنون و عشق. (منتهی الارب).

هوام. [هََ وام م] (ع اِ) ج ِ هامَّه. (منتهی الارب). به معنی حشرات الارض مثل مار وکژدم و راسو و مور و هر خزنده و گزنده است. (غیاث).در فارسی به تخفیف هم به کار رفته است:
بسا که تو به ره اندر زبهر دانگی سیم
شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام.
فرخی.
جرم زمین تا قرار یافت ز عدلت
بس نفس شکر کز هوام برآمد.
خاقانی.
اندرافتادند درهم ز ازدحام
همچو اندر دوغ گندیده هوام.
مولوی.


خشنده

خشنده. [خ َش َ دَ / دِ] (اِ) هوام خسنده. (از ناظم الاطباء).


انسکت

انسکت.[اَ س ِ] (فرانسوی، اِ) هوام و خسنده. (ناظم الاطباء). رجوع به خسنده شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

هوام

(تک: هامه) خسندگان خرفستران (اسم) جمع هامه جانوران زهردار، حشرات: چو گشت کاسه چشمش پز از ذباب و هوام بهم نهد مژه و سر بزیر آب کند. (ایرج میرزا)

فرهنگ معین

هوام

(هَ مّ) [ع.] (اِ.) جِ هامه. حشرات موذی.


مخنده

جنبنده، حرکت کننده، خزنده، هوام، شپش. [خوانش: (مَ خَ دَ یا دِ) (اِفا)]

حل جدول

فرهنگ عمید

هوام

حشرات زهردار و موذی،

فرهنگ فارسی آزاد

هوام

هَوامّ، حشرات زهردار و موذی، جانورهای زهردار (مفرد: هامَّه)،

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

هوام

52

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری