معنی همگانی

همگانی
معادل ابجد

همگانی در معادل ابجد

همگانی
  • 126
حل جدول

همگانی در حل جدول

  • عالمگیر، عمومی، سراسری
مترادف و متضاد زبان فارسی

همگانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جهانگیر، عالمگیر، عام، عمومی، عمیم، کلی، کلی، همگی
لغت نامه دهخدا

همگانی در لغت نامه دهخدا

  • همگانی. [هََ م َ / م ِ] (ص نسبی) کلی. عمومی و متعلق به همه. (یادداشتهای مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همگانی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

همگانی در فارسی به انگلیسی

  • Across-The-Board, Catholic, Collective, Common, Communal, Demotic, Free-For-All, General, Horizontal, Mass, Multiple, National, Open, Patent, Popular, Public, United, Universal, Vulgar, Wall-To-Wall, Wholesale. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

همگانی در فارسی به عربی

  • جنرال، عالمی، عمومی
فرهنگ فارسی هوشیار

همگانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عمومی، متعلق به همه، کلی
فارسی به ایتالیایی

همگانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

همگانی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید