معنی هجی

لغت نامه دهخدا

هجی

هجی. [هَِ جی / هَِ ج ْ جی] (از ع، اِمص) تهجی. (ناظم الاطباء). رجوع به هجی کردن شود.

هجی. [هَِ] (ع اِمص) ممال هجا. (یادداشت به خط مؤلف). هجو و بدگوئی:
شاعران را خه و احسنت، مدیح
رودکی را خه و احسنت هجی است.
شهید بلخی.
گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی
کز هجی بینم زیان و از مدایح سود نی.
منوچهری.
نکنم خواجه را به شعر هجی
لیک برخوانم آیتی ز نبی.
انوری.
چه مایه شعر که در مدح منتشر گردد
کریم را به مدیح و لئیم را به هجی.
ادیب صابر.
چون سخن گوید او ز بهر صلاح
که کند گوش سوی هزل وهجی.
ابوالفرج رونی.
گر در این مکتب ندانی تو هجی
همچو احمد پری از نور حجی.
مولوی.
رجوع به هجا و هجو شود.

هجی. [] (اِخ) از دهات نور مازندران بوده است. رجوع به مازندران و استرآباد ص 150 از ترجمه ٔ فارسی شود.

هجی. [هََ ج ْی ْ] (ع مص) آشکارا و گشاده گردیدن. || در مغاک فرورفتن چشم شتر. (منتهی الارب). رجوع به هجوم شود.


هجی کردن

هجی کردن. [هَِ جی / هَِ ج ْ جی ک َ دَ] (مص مرکب) هجی کردن کلمه ای را، یعنی حروف و حرکات و اعراب آن را جدا کردن مثلاً به جای «حسن » بگوییم: «ح زبر ح َ، س زبر س َ، ن ساکن حسن ». (یادداشت به خط مؤلف). حروف مقطعه ٔ کلمه را با اعراب بیان کردن. (ناظم الاطباء).

فارسی به انگلیسی

هجی‌

Perpendicular, Spelling

فرهنگ عمید

هجی

تقطیع لفظ و بیان کردن حروف آن با حرکات،

هجو، بدگویی: شاعران را خه و احسنت مدیح / رودکی را خه و احسنت هجی‌ست (شهیدبلخی: شاعران بی‌دیوان: ۲۸)،

حل جدول

هجی

تقطیع حروف

بخش کردن کلمات

فرهنگ فارسی هوشیار

هجی

آشکارا و گشاده گردیدن


هجی کردن

واج گرفتن واج گفتن (مصدر) هجی کردن کلمه. حروف و حرکات واعراب آنراجداکردن مثلا بجای ((حسن)) بگوییم: ((ح زبرح س زبرس ن ساکن؛ حسن))

فارسی به عربی

هجی

تهجی


هجی کردن

نوبه

فرهنگ معین

هجی کردن

(هِ جّ. کَ دَ) [ع - فا.] (مص م.)،~ کلمه حروف و حرکات و اعراب آن را جدا کردن.

فارسی به آلمانی

هجی کردن

Bann (m), Buchstabieren, Richtig schreiben, Zauber (m)

معادل ابجد

هجی

18

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری