معنی نوعی اینه

حل جدول

نوعی اینه

قدی، کوژ، کاو


اینه

چهره نما، مرات


اینه مقعر

کاو


ایزگارا ، اینه گل ، گلابی

نوعی کوفته ترکیه ای


ایزگارا، اینه گل، گلابی

نوعی کوفته ترکیه ای

لغت نامه دهخدا

اینه

اینه. [ن َ / ن ِ] (پسوند) صورت قابل تلفظ «ینه » علامت نسبت که در آخر کلمات آید چون: پلاسینه. نرینه. مکینه. عنبرینه. دیرینه و... رجوع به «ینه » شود.


نوعی

نوعی. [ن َ / نُو] (ص نسبی) منسوب به نوع. مقررشده برای نوع. (ناظم الاطباء). مربوط به نوع: صورت نوعی. حرکت نوعی. (فرهنگ فارسی معین): من ِ نوعی.

گویش مازندرانی

اینه

آینه

این است

فارسی به عربی

هر اینه

فی الحقیقه


جعبه اینه

معرض


سیماب پشت اینه

ورق القصدیر


نوعی

عام، مثالی

فرهنگ فارسی هوشیار

نوعی

نوعی در فارسی سردکی گنی گونه ای جوری

واژه پیشنهادی

نوعی خط

نوعی خط

معادل ابجد

نوعی اینه

202

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری