معنی نمادین

فرهنگ معین

نمادین

(~.) (ص نسب.) آن چه به عنوان نماد به کار برده می شود، سمبلیک.

حل جدول

نمادین

معادل فارسی سمبولیک

سمبولیک


نمادین،‌رمزی

معادل فارسی سمبولیک


جسم نمادین مورد پرستش

توتم


سمبلیک

نمادین


معادل فارسی سمبولیک

نمادین، رمزی


سمبلک

نمادین، اساطیری


سمبولیک

نمادین

فارسی به انگلیسی

نمادین‌

Emblematic, Symbolic, Typical

اطلاعات عمومی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سمبولیک

نمادین


سمبلیک

نمادین

کلمات بیگانه به فارسی

سمبلیک

نمادین

انگلیسی به فارسی

symbolic

نمادین

مترادف و متضاد زبان فارسی

سمبولیک

نمادی، نمادین، رمزآگین

معادل ابجد

نمادین

155

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری