معنی نشستن

نشستن
معادل ابجد

نشستن در معادل ابجد

نشستن
 • 860
حل جدول

نشستن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نشستن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جلوس، قعود، اقامت کردن، سکناگزیدن، مقیم‌شدن، منزل کردن
فرهنگ معین

نشستن در فرهنگ معین

 • (نِ شَ تَ) [په.] (مص ل.) در جایی قرار گرفتن، ضد ایستادن.
لغت نامه دهخدا

نشستن در لغت نامه دهخدا

 • نشستن. [ن ِ ش َ / ش ِ ت َ] (مص) پارسی باستان: نی هد، متعدی: نی یه شادیم، اوستا: نی + هد، نی شیذئیتی (نشستن)، متعدی: نی شاذیوئیش، پهلوی: نَ (َیَ) شستن، نَ (َیَ) شینت، هندی باستان: نی + سد، سی دتی، بلوچی: نین دگ، نین دغ، متعدی: نیشته ئینغ، زمان حال «نشینم » از: نی شیدنامی ناشی است،. افغانی: ناستل (نشستن) کردی: نشین (نشستن)، نیز کردی: دانشین (نشستن) گیلکی: نیشتن، در سلطان آباد اراک نیز: نیشتن، متعدی آن: نشاستن، نشاختن، نشاندن. توضیح بیشتر ...
 • نشستن. [ن َ ش ُ ت َ] (مص منفی) ناشستن. مقابل شستن. رجوع به شستن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نشستن در فرهنگ عمید

 • قرار گرفتن انسان یا حیوان بر روی سرین خود،
  ساکن بودن، اقامت کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نشستن در فارسی به انگلیسی

 • Alight, Light, Perch, Plump, Settle, Sit
فارسی به ترکی

نشستن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نشستن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

نشستن در تعبیر خواب

 • دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است.
  اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروائی. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نشستن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

نشستن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

نشستن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید