معنی ندیده

لغت نامه دهخدا

ندیده

ندیده. [ن َ دی دَ / دِ] (ن مف مرکب) دیده نشده. رؤیت ناشده. نادیده. پنهان از نظر. نامرئی: خدای ندیده. || (ق مرکب) بی آنکه ببیند. بدون رؤیت.
- ندیده خریدن، بی مشاهده و معاینه و دیدن خریدن.
|| (ن مف مرکب) ندیدبدید. نودولت. نوکیسه. تازه به دوران رسیده. تازه به عرصه رسیده. که پس از عمری فقر و تنگدستی و محرومیت تازه به نوائی و ناز و نعمتی رسیده است و خود را گم کرده.
- آب ندیده، آنچه هنوز شسته نشده است. که آب بدان نرسیده است: پارچه ٔ آب ندیده. کاغذ آب ندیده. کوزه ٔ آب ندیده.


آب ندیده

آب ندیده. [ن َ دی دَ / دِ] (ن مف مرکب) جامه یا سفال و مانند آن که هیچگاه شسته نشده و آب بدان نرسیده باشد: کوزه ٔ آب ندیده. کرباس آب ندیده.


ندیده گرفتن

ندیده گرفتن. [ن َ دی دَ / دِ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) ندیده انگاشتن. رجوع به ندیده انگاشتن شود.


ندیده انگاشتن

ندیده انگاشتن. [ن َ دی دَ/ دِ اِ ت َ] (مص مرکب) غمض عین. ندیده گرفتن. به روی خود نیاوردن. تجاهل کردن. خود را به ندیدن زدن.


خلل ندیده

خلل ندیده. [خ َ ل َ ن َ دی دَ / دِ] (ن مف مرکب) بدون عیب. بی نقص:
دستی سلب خلل ندیده
برد از پی آن سلب دریده.
نظامی.


روز بد ندیده

روز بد ندیده. [زِ ب َن َ دَ / دِ] (ص مرکب) کسی که روز بد ندیده باشد.

فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حل جدول

ندیده

فرزند نبیره


سربازتعلیم ندیده

چریک


آدم ندیده

مثل فرد ناآشنا با تمدن

فرهنگ معین

ندیده

(ص مف.) نادیده، دیده نشده، (اِ.) (عا.) نسل پنجم، فرزندِ نبیره،

فرهنگ فارسی هوشیار

ندیده

رویت ناشده، پنهان از نظر، نامرئی


ندیده بدید

ندیدبدیدندیدوبدید: بایدنعوذبالله دختر پیغمبریانوشته آسمانی باشدکه بتواند درمیان مردم ندیده بدیدوچشم ودل گرسنه این زمانه ودیارگل بکندوازراه درنرود.

فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

ندیده گرفتن

Erlauben, Erlaubnis (m), Ermöglichen, Gestatten, Lassen, Zulassen

معادل ابجد

ندیده

73

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری