معنی نایره

نایره
معادل ابجد

نایره در معادل ابجد

نایره
  • 266
حل جدول

نایره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نایره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آتش، حرارت، شرار، شرر، شعله، لهیب، دشمنی
فرهنگ معین

نایره در فرهنگ معین

  • آتش برافروخته، فتنه، دشمنی. [خوانش: (یِ رِ) [ع. نائره] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نایره در فرهنگ عمید

  • آتش برافروخته،

    [مجاز] فتنۀ برپاشده،

    [مجاز] کینه و دشمنی،
فرهنگ فارسی هوشیار

نایره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آتش: مردم صلاح اندیش که درهرات بودنداطفای نایره فتنه توانستندکرد، شعله آتش: درحال نایره آن غضب فرو نشیند. ‎، گرمی حرارت. ‎، کینه دشمنی یاحرف نایره. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید