معنی ناپسری

ناپسری
معادل ابجد

ناپسری در معادل ابجد

ناپسری
  • 323
حل جدول

ناپسری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناپسری در لغت نامه دهخدا

  • ناپسری. [پ ِ س َ] (اِ مرکب) پسر زن. پسر شوهر. پُسَندر. ربیب. در کرمان: پیرزاده، در گناباد: پیش زاد، در کرمانشاه: اَن َ زاده گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناپسری در فرهنگ عمید

  • پسری که از زن یا شوهر دیگر باشد، پسراندر،
فارسی به عربی

ناپسری در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپسری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت و اسم) پسرزن پسراندر، پسرشوهر پسراندر
واژه پیشنهادی

ناپسری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید