معنی نامها

حل جدول

نامها

اسامی،اسما


اسما

نامها

فرهنگ فارسی هوشیار

اسامی

ج اسم، اسمها، نامها


ناجیه

مونث ناجی و ماده شتر تیز رو (اسم) مونث ناجی. یا امت ناجیه. مسلمانان. یا فرقه ناجیه. مسلمانان. توضیح شیعیان خود را بدین نامها خوانند.

نام های ایرانی

اسما

دخترانه، جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی


قلی

پسرانه، غلام، بنده، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی


غلام

پسرانه، ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانندغلامحسین، غلامرضا، غلامعلی


آدینه

دخترانه و پسرانه، روز جمعه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند آدینه محمد


امیر

پسرانه، شاه، پادشاه، حاکم، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیرپویا، و امیرحسین


سلطان

پسرانه، پادشاه، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان


بانو

دخترانه، عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید میسازد، مانند ماه بانو، گل بانو

لغت نامه دهخدا

پیل

پیل. (ص) (گیلکی: پیله) بزرگ. || نامی از نامها در گیلان و مازندران: پیل آغا.


ذوالفضل العظیم

ذوالفضل العظیم. [ذُل ْ ف َ لِل ْ ع َ] (ع ص مرکب) خداوند فضل بزرگ. (دهار). || (اِخ) نامی از نامها و صفات باری تعالی شأنه و تقدست اسمائه.


هم کیشی

هم کیشی. [هََ] (حامص مرکب) هم کیش بودن. دارای مذهب واحد بودن:
گفتم از همدمی و هم کیشی
نامها را بود به هم خویشی.
نظامی.

معادل ابجد

نامها

97

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری