معنی ناصیه

ناصیه
معادل ابجد

ناصیه در معادل ابجد

ناصیه
  • 156
حل جدول

ناصیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناصیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پیشانی، جبهه، جبین، ناصیت، چهره، رخ، رخسار، رو، وجنه
فرهنگ معین

ناصیه در فرهنگ معین

  • پیشانی، موی پیش سر، جمع نواصی. [خوانش: (یَ یا یِ) [ع. ناصیه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناصیه در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) پیشانی،

    [قدیمی، مجاز] موی پیش سر،
فارسی به انگلیسی

ناصیه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناصیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ناصیه و ناصیت در فارسی در تازی موی پیشانی، در فارسی پیشانی (اسم) موی پیشانی موی جلو سر: آرد سوی چرخشتشان وانگه بدرد پشتشان در فرقشان و پشتشان اندر فشاند ناصیه. (منوچهری. د. چا. ‎ 92:2)، پیشانی، چهره روی:‎ } متاثر و متفکر شد و اثر غضب در ناصیه مبارک او ظاهرگشت ‎{. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه