معنی ناتورالیست

ناتورالیست
معادل ابجد

ناتورالیست در معادل ابجد

ناتورالیست
  • 1158
حل جدول

ناتورالیست در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناتورالیست در لغت نامه دهخدا

  • ناتورالیست. (فرانسوی، ص) طبیعی دان و محقق در تاریخ طبیعی. || کسی که حیوانات را برای گردآوری در کلکسیون آماده میسازد. || نویسنده ای که پیرو مکتب ناتورالیسم باشد و به سبک آن چیز نویسد. پیرو مکتب ادبی ناتورالیسم. || پیرو مکتب فلسفی ناتورالیسم. کسی که بجز طبیعت نیروی خلاق و محافظ دیگری نمیشناسد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناتورالیست در فرهنگ عمید

  • طرفدار و پیرو مکتب ناتورالیسم،
فرهنگ فارسی هوشیار

ناتورالیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی پرهامشناس، پرهامگرای (صفت) طبیعی دان، پیروناتورالیسم. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید