معنی موخوره

لغت نامه دهخدا

موخوره

موخوره. [خوَ / خ ُ رَ / رِ] (اِ مرکب) بیماریی در موی گیسو و محاسن و بروت که سر آن دو شاخ شود و ریختن گیرد. مرضی در موی که سر آن دو شقه کند و بریزاند. بیماریی است در موی که سر آن دو شقه شود و بریزد و دو شاخ شدن موی را عرب تمریط گوید. (یادداشت مؤلف). || جرثومه و میکربی که مایه ٔ فساد و ریختن موی شود. (یادداشت مؤلف). || داءالثعلب. (یادداشت مؤلف).


خوره

خوره. [خوَ / خ ُ رَ / رِ] (اِ) نوری است از جانب خدای تعالی که بر خلایق فایز میشود که بوسیله ٔ آن قادر شوند بریاست و حرفتها و صنعتها، و از این نور آنچه خاص است بپادشاهان بزرگ عالم وعادل تعلق میگیرد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). این کلمه در پهلوی خوره گردید و همین لغت بصورت فرنه درپارسی باستان یاد شده که در فارسی «فر» و «خره » گردیده است. از نخستین معنی کلمه «هورنه » بنظر میرسد «چیز بدست آمده، چیز خواسته » بوده است و سپس بمعنی «چیزخوب خواسته » بوده است و سپس بمعنی «چیز خوب، چیز خواستنی، خواسته، امور مطلوب » گرفته شده و بعدها یعنی در عصرهای متأخر نویسندگان زرتشتی «خوره » را بمعنی دارائی (خواسته) گرفته اند و نیز بمعنی نیکبختی و سعادت بکار برده اند. در اوستا دو گونه خوره یاد شده، خوره ٔ (فر) ایرانی، خوره ٔ (فر) کیانی، نخستین از چهارپایان و گله و رمه و ثروت و شکوه برخوردار و بخشنده ٔ خرد و دانش و دولت و درهم شکننده ٔ غیرایرانی است و دومین موجب پادشاهی و کامیابی سران و بزرگان کشور است.در زامیادیشت از خوره ٔ (فر) هوشنگ و تهمورث و جمشیدو دیگر پادشاهان پیشدادی و کیانی تا گشتاسب یاد شده است. پس از سپری شدن روزگار پادشاهی کی گشتاسب دیگرخوره (فر) بکس تعلق نگرفت، اما اهورامزدا آنرا تا روز رستاخیز برای ایرانیان نگاه دارد و سوشیانت (موعود زرتشتی) از فر ایزدی برخوردار شود و از کنار دریاچه ٔ هامون برخیزد و گیتی را پر از راستی و داد کند.
شیخ اشراق سهروردی از قول زردشت نقل کند: «خره نوری است که از ذات خداوندی ساطع می گردد و بدان مردم بر یکدیگر ریاست یابند و بمعونت آن هر یک بر عملی و صناعتی متمکن گردد». (حکمه الاشراق صص 371- 382). و نیز سهروردی در رساله ٔ «پرتونامه » آرد: «و هر پادشاهی حکمت بداند و برنیایش و تقدیس نورالانوار مداومت کند، چنانکه گفتیم او را «خره ٔکیانی » بدهند و «فر نورانی » بخشند و «بارق الهی » اورا کسوت هیبت و بهاء بپوشاند و رئیس طبیعی عالم شودو او را از عالم اعلی نصرت رسد و خواب و الهام او بکمال رسد. (حاشیه ٔ برهان چ معین). رجوع به روابط حکمت اشراق و فلسفه ٔ ایران باستان، از انتشارات انجمن ایرانشناسی شماره ٔ 3 ص 48 و حکمت اشراق بقلم محمد معین و فر کیان و خره شود. || هر چیزی که چیزی را بخورد و نابود گرداند، مانند زنگ و دیوک و جذام و غانغرایا. (ناظم الاطباء). نام مرضی است که آنرا آکله و جذام خوانند. (برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری). بیماری که بینی و لب راخورد، و بفتح اول و تشدید راء هم آمده است. (فرهنگ شوشتری، نسخه ٔ خطی). خراج هزارچشمه. ریش هزارچشمه. آکله. رجوع به هزارچشمه شود: و اگر قرحه کهن باشد [در رحم] و بسبب تیزی خون خوره گشته باشد، چیزی اندک پالاید و سیاه همچون دردی شراب و گاه باشد که خون سیاه و رقیق پالاید. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). اندر خوره که بر لب افتد و بر گوشت بن دندان. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). هر آماس گرم که زود پخته شود و سر نکند بازننشیند و رنگ او بگردد پس قرحه شود و فراخ باز میشود آنرا آکله گویند و بپارسی خوره گویند. (از ذخیره خوارزمشاهی). و ابرهه را خوره به تن افتاد و بمرد به یمن. (مجمل التواریخ و القصص). || موریانه. ارضه. بید. اورنگ (در تداول مردم قزوین). (یادداشت بخط مؤلف): هرکه مقداری (روغن و پیه) شیر را در صندوق نهد رخت از آسیب خوره ایمن شود. (ریاض العارفین). || کرم خوردگی دندان. (یادداشت بخط مؤلف): چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع. (کلیله و دمنه). || کوره. یک حصه از پنج حصه ٔ ممالک فارس باشد چه حکمای فرس فارس را به پنج حصه کرده اند و هر حصه را خوره نام نهاده اند به این ترتیب: خوره ٔ اردشیر، خوره ٔ استخر، خوره ٔ داراب، خوره ٔ شاپور، خوره ٔ قباد. (برهان قاطع). رجوع به کوره شود. || حصه. بخش. (ناظم الاطباء). || مرکب از خور (مفرد امر حاضر از خوردن) و هاء علامت اسم آلت که چون کلمه ٔ قبل از آن درآید قیاساً اسم توان ساخت. (یادداشت بخط مؤلف).
- آب خوره، آخوره. جای برداشتن از قناتی که در مسیر خانه ها واقع است.
|| طعمه. غذا. (یادداشت بخط مؤلف). خور:
ای امیری که برون آرد بیم و فزعت
طعمه از پنجه ٔ شیر و خوره از کام نهنگ.
مسعودسعد.
|| نوبت آب از رودخانه یا قنات یا استخر یا جز آن. سقیا. شِرْب. نیاوه ٔ آب. بهره ٔ آب.
|| (نف) مخفف خورنده. (یادداشت بخط مؤلف).
- آدم خوره، آنکه مردم خورد.
- بچه خوره، آنکه بچه خورد.
- || جفت جنین.
- برف خوره، که برف خورد. ریزه های سفید از جنس برف که بر برف افتد و آنرا آب کند.
- سَره خوره، کودک نامبارک قدم که شآمت اوسبب مرگ کسان او شود. سرخوره. سره خور (در تداول مردم قزوین).
- موخوره، آنچه مو را خورد. مرضی که موجب ریزش مو شود. بیماری که در موی سر افتد و سر مو از آن بشکافد و دو شاخه شود.

فرهنگ عمید

موخوره

عارضۀ دوشاخه شدن انتهای مو بر اثر خشکی، عوامل طبیعی، یا کمبود مواد سازندۀ مو،


داالثعلب

=موخوره

حل جدول

موخوره

بیماری داءالثعلب

عارضه ترد و شکننده شدن موها


بیماری داءالثعلب

موخوره


عارضه ترد و شکننده شدن موها

موخوره

فرهنگ معین

موخوره

(خُ رِ) (اِمر.) آفتی است که در موهای سر افتد و موجب شقه و نیمه شدن طولی تارهای مو شود.

اطلاعات عمومی

موخوره چیست؟ روش های درمان موخره کدام است

موخوره در اثر خشکی و بی آبی در موها به وجود می آید که باعث می شود موهای شما شکسته شوند و انتهای موهای شما شاخه شاخه شوند. زمانی که شما موهای خود را شانه می کنید و موهای شما خرد شده و می ریزد. زمانی که موهای شما زبرتر از سابق شده اند شما باید بدانید دچار موخوره شده اید و باید موهای خود را درمان کنید در غیر این صورت مو خوره به قسمت های بالایی مو های شما نیز سرایت پیدا می کند.
عوامل به وجود آمدن موخوره:
مراقبت نامناسب از موها از مهمترین عوامل موخوره می باشد. توجه داشته باشید استفاده مدام از وسایل حرارتی و استفاده مدام از رنگ های شیمیایی از عوامل مهمی هستند که باعث ایجاد موخوره می شوند. شما بهتر است روش های درمان موخوره را بدانید ما در این قسمت در مورد روش های درمان مو خوره صحبت خواهیم کرد.
روش های درمان موخوره:
1. کوتاه کردن موها اولین و قطعی ترین روش برای درمان موخوره کوتاه کردن موها است. اگر شما اخیرا مقدار موخوره زیادی در موهایتان مشاهده کرده اید، قطعا نیاز دارید که چند سانتی از موهای خود را هر شش یا هشت هفته یک بار کوتاه کنید.
2. استفاده از شامپو های شستشو دهنده های مناسب به خصوص نرم کننده های مناسب
یکی از بهترین روش ها استفاده از محصولاتی است که دارای فرمول مخصوص برای موهای موخوره و آسیب دیده و دارای رطوبت و قدرت حفاظت کنندگی بالایی هستند.
3. محافظت از موها در مقابل محیط های نامناسب
ما همواره ممکن است در محیط های نامناسب برای ساعت های طولانی قرار بگیریم و باید در مقابل عوامل مختلف از موهای خود مراقبت نماییم. توجه داشته باشید در مقابل نور آفتاب حتما از کلاه آفتابی استفاده نمایید اگر در محیط هایی هستید که دارای گرد و غبار هستند حتما از سربند و یا وسیله ای برای حفاظت از موهای خود استفاده کنید.
4. تغذیه مناسب دقت داشته باشید یکی از مهمترین عوامل برای درمان موهای دچار موخوره و آسیب دیده تغذیه مناسب است. خوردن غذاهای طبیعی برای سلامت موها بسیار ضروری می باشد. خوردن غذاهایی با ویتامین بالا به شما کمک می کند که موهایی سالم و درخشان داشته باشید. میوه هایی مانند توت، پرتقال، آووکادو و سبزیجات. شما باید مطمئن باشید که مقدار کافی پروتین دریافت می کنید.
5. شستشوی وسایل شخصی شستشوی وسایل شخصی راهی مناسب برای داشتن موهای سالم و زیبا می باشد. میکروب زدایی از وسایل مرتبط با موها باعث می شود تا به مرور زمان آسیب های موهای شما از بین بروند. سعی کنید حتما از شانه و برس شخصی استفاده نمایید و هفته ای یک مرتبه با آب ولرم که با کمی نمک مخلوط شده است آنها را بشوئید. رو بالشتی شما وسیله ای می باشد که موهای شما ساعت های طولانی به روی آن قرار دارد سعی کنید رو بالشتی خود را هفته ای یک مرتبه بشویید.
6. استفاده نکردن مدام از وسایل حرارتی وسایل حرارتی به خاطر گرمایی که تولید می کنند باعث خشکی و تشدید مو خوره های شما می شوند و آسیب را بیشتر می کنند، تا جای ممکن از سشوار کردن و اتو کردن موهای خود پرهیز کنید و در صورت لزوم از اسپری قبل از سشوار مخصوص موها استفاده نمایید.
7. شستشوی مناسب موها
متاسفانه برخی از افراد بر این باور هستند که هر چه بیشتر موهای خود را بشویند موهای بهتر و سالم تری دارند، اما طی تحقیقات و بررسی هایی که در حیطه آسیب های مو انجام گرفته است، ضروری است که بدانید شستشوی بیش از دو بار در هفته باعث آسیب به موها می شود. توجه داشته باشید از شستن موهای خود با آب داغ جدا پرهیز نمایید و سعی کنید موهای خود را با آب ولرم شستشو دهید و بهتر است در پایان موهای خود را با آب سرد و خنک یک بار بشویید. از شانه کردن موهای خود در حمام و زمانی که موها هنوز خیس هستند جدا خودداری نمایید.
8. خشک کردن مو ها پس از استحمام
برای خشک کردن موهای خود تا جای ممکن از استفاده از وسایل حرارتی خودداری نمایید، یا اگر تمایل به خشک کردن سریع تر موهای خود دارید، سعی کنید زمان خشک کردن موها با سشوار، آن را با فاصله مناسب از موها نگه دارید. از خشک کردن با حوله زبر و ساییدن موها به منظور خشک کردن آنها خودداری نمایید. سعی کنید برای خشک کردن موها از پارچه های نخی استفاده نمایید و اجازه دهید موها در هوای آزاد و در طی زمان خشک شوند.
امیدوار هستیم با رعایت نکته های بالا موهایی شاداب و سالم داشته باشید.

Elle: منابع
livestrong

واژه پیشنهادی

از بیماری های پوستی

موخوره


اثری از عزیز نسین

موخوره

پخمه، چاخان، زن بهانه گیر، زن وسواسی، شارلاتان، طبق مقرّرات، زنده باد وطن، کار چاق کن، قلقلک، عروس محلّه، مرض قند، داروی بی خوابی، موخوره، تف سربالا


داستانی از عزیز نسین نویسنده و مترجم و طنزنویس ترکیه ای

موخوره

خواص گیاهان دارویی

شیرین بیان

ریشه شیرین بیان دارای گلوکز، ‌ساکاروز، آسپاراژین، مواد آلبومیدی، ‌رزین و کمی اسانس میباشد. ماده اصلی که باعث شیرینی این گیاه است گلیسیرین خوانده می شود. در شیرین بیان ماده ای بنام لکوریتی جننی چالکون وجود دارد که خاصیت دفع اسپاسم عضلات را دراست.خوردن آن از پیری جلوگیری می کند برای نرم کردن سینه موثر است ملین است و معمولا آنرا با گیاهان دیگر مخلوط می کنند که انقباضات را کم می کندمدر و عرق آور است ورم معده را برطرف می کند برای درمان سوء هاضمه مفید است برای از بین بردن نفخ شکم مفید است چشم را تقویت کرده و رفع سردرد می کند برای این منظو از فرمول زیراستفاده کنید:
2 گرم ریشه شیرین بیان را پودر کرده و با یک گرم شکر و یک گرم رازیانه مخلوط کنید سپس آنرا در آب خیس کرده و هر روز بخورید.برای درمان موخوره چای شیرین بیان را به سر بمالید. تنگی نفس را تسکین می دهد استفاده زیاد از شیرین بیان برای طحال مضر است و اگر می خواهید از شیرین بیان برای برطرف کردن بیماری و برای مدت طولانی استفاده کنید بهتر است آنرا با کتیرا بخورید.

معادل ابجد

موخوره

857

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری