معنی موخوره

موخوره
معادل ابجد

موخوره در معادل ابجد

موخوره
  • 857
حل جدول

موخوره در حل جدول

  • بیماری داءالثعلب
  • عارضه ترد و شکننده شدن موها
فرهنگ معین

موخوره در فرهنگ معین

  • (خُ رِ) (اِمر. ) آفتی است که در موهای سر افتد و موجب شقه و نیمه شدن طولی تارهای مو شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

موخوره در لغت نامه دهخدا

  • موخوره. [خوَ / خ ُ رَ / رِ] (اِ مرکب) بیماریی در موی گیسو و محاسن و بروت که سر آن دو شاخ شود و ریختن گیرد. مرضی در موی که سر آن دو شقه کند و بریزاند. بیماریی است در موی که سر آن دو شقه شود و بریزد و دو شاخ شدن موی را عرب تمریط گوید. (یادداشت مؤلف). || جرثومه و میکربی که مایه ٔ فساد و ریختن موی شود. (یادداشت مؤلف). || داءالثعلب. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

موخوره در فرهنگ عمید

  • عارضۀ دوشاخه شدن انتهای مو بر اثر خشکی، عوامل طبیعی، یا کمبود مواد سازندۀ مو،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید