معنی موازنه

موازنه
معادل ابجد

موازنه در معادل ابجد

موازنه
 • 109
حل جدول

موازنه در حل جدول

 • میزان، تعادل، آرامش، سنجیدن، هم وزن کردن
 • هم وزن کردن
 • تراز
مترادف و متضاد زبان فارسی

موازنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تعادل، تعادل، توازن، همسنگی، سنجش، مقایسه،
  (متضاد) عدم‌توازن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

موازنه در فرهنگ معین

 • (مُ زَ نَ یا نِ) [ع. موازنه] (مص م. ) وزن کردن، سنجیدن دو چیز با هم. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

موازنه در لغت نامه دهخدا

 • موازنه. [م ُ زَ ن َ / زِ ن ِ] (از ع، اِ ص) موازنه. رجوع به موازنه شود. || سنجیدگی میان دو چیز و آن دو را با هم برابر کردن. کشیدن و سنجیدن با دیگری. (یادداشت مؤلف). مقایسه. سنجش. تیک کردن: با یک نفر نویسنده که از سرکار مواجب دارد [اخراجات را] مقابله و موازنه و خاطر جمع نموده خط گذاشته به مهر ناظر دهد. (تذکرهالملوک چ دبیرسیاقی ص 34). || همسنگی. توازن. برابری با دیگری در وزن یا نیرو. (از یادداشت مؤلف): کدام خدمت در موازنه ٔ آن کرامت آید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

موازنه در فرهنگ عمید

 • هم‌وزن کردن، سنجیدن دوچیز و برابر کردن آن‌ها با هم،
  (ادبی) در بدیع، آوردن کلماتی هم‌وزن در دو مصراع، مانندِ این شعر: آن‌که بیرون برد رفعش چین ز ر‌خسار سپر / و آن‌که دور افکند عدلش خم ز ابروی کمان ـ پرتوی از رٲی او پیرایۀ خورشیدوماه / نکته‌ای از لفظ او سرمایۀ دریاوکان (ظهیر فاریابی: ۱۳۹)، مماثله،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

موازنه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

موازنه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

موازنه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

موازنه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

موازنه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • موازنه: موازنه در فارسی: همسنگی، همسنجی، ترازنش تراز ناکی ‎ (مصدر) هم وزن کردن، سنجیدن دو چیز مقایسه کردن، (اسم) هم وزنی، سنجش مقایسه، آوردن دو جمله دو مصراع یا دو بیت که کلمات آنها بترتیب با هم هم وزن (وزن عروضی) باشند مانند: } شاهی که رخش او را دولت بود دلیل شاهی که تیغ او را نصرت بود فسان. ‎{ (مسعود سعد. المعجم. مد. چا. 251:1) توضیح } ترصیع { اعم از موازنه است. یا سیاست موازنه. عبارتست از حفظ منافع مشترک بین دولتهایی که بمنظور حفظ استقلال خود باید از تفوق یکی بر دیگران مانع آیند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

موازنه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید