معنی مهربانی

مهربانی
معادل ابجد

مهربانی در معادل ابجد

مهربانی
 • 308
حل جدول

مهربانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهربانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تولا، حفاوت، آزرم، خوش‌خلقی، دوستی، شفقت، عاطفه، عطوفت، عنایت، گرم‌سری، لطف، محبت، مرحمت، نوازش، نیکویی،
  (متضاد) نامهربانی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مهربانی در لغت نامه دهخدا

 • مهربانی. [م ِ] (حامص مرکب) عمل مهربان. صفت مهربان. نواخت. محبت. نوازش. حنو. تحنی. شفقت. (مهذب الاسماء). رأفت. عطوفت. عاطفه. عاطفت. حنان. (منتهی الارب). مرحمت. (مهذب الاسماء). مهر و محبت و گرمی نمودن. (برهان). قفاوه. رحمت. حفاوت. حفاوه. ملاطفت. مهر. رقه. شفقه. رفهه. روح. ریح. رحمی. رخم. رخمه. نظره. روف. روفه. شفق. (منتهی الارب). تعطف. (لغت تاریخ بیهقی). عائده. ذل. (منتهی الارب):
  زبانی سخنگوی و دستی گشاده
  دلی هَمْش کینه هَمَش مهربانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مهربانی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

مهربانی در فارسی به انگلیسی

 • Affability, Affection, Accommodation, Amiability, Amicability, Benignity, Complaisance, Endearment, Friendliness, Friendship, Good Nature, Goodness, Kindliness, Kindness, Motherliness, Neighborliness, Softheartedness, Soulfulness, Tenderness, Warmth. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مهربانی در فارسی به عربی

 • تودد، شفقه، لامبالی، لطافه، موده
فرهنگ فارسی هوشیار

مهربانی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

مهربانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مهربانی در فارسی به آلمانی

 • Warmherzig [noun], Warmherzigkeit [noun], Zuneigung
واژه پیشنهادی

مهربانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید