معنی مهار

لغت نامه دهخدا

مهار

مهار. [] (اِ) اسم هندی سناء مکی است. (فهرست مخزن الادویه).

مهار. [م َ / م ِ] (ع اِ) چوب که در بینی بختی کنند. (منتهی الارب). چوبی را گویند که در بینی شتر کنند و ریسمانی بر آن بندند. (برهان) (از غیاث اللغات) (از آنندراج). قیاد. هجر. خطام. نکل. رجاع. خطیر. جریر. (منتهی الارب). صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: حلقه ای بود که در بینی حیوان یا انسان کرده موکلان عذاب ایشان را بدان واسطه به هرکجا که می خواستند می بردند و آنچه در کتاب ایوب (41:2) وارد گشته است حلقه ای بود که در بینی ماهیان کرده، ریسمانی بدان بسته محض به دام کشیدن ماهیان دیگر در آب رها می کردند، چنانکه مصریان حالیه این ترتیب را به دام ماهی معمول میدارند، اما حلقه های بینی که در کتاب اشعیا (3:21) مذکور است حلقه ها از طلا یا سایر جواهرات بود که طرف بیرونش رامرصع نموده در بینی راست می نشانیدند، چنانکه فعلاً این عادت در میانه ٔ اکراد و اعراب معمول است. (از قاموس کتاب مقدس). در عرف به معنی ریسمانی که به چوبی بندند که در بینی شتر کنند. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). زمام. (مهذب الاسماء) (دهار). رسن که بدان شتر را کشند. (منتهی الارب). افسار. مقود. آنچه بدان کسی یا چیزی را به سویی برند و راهنما شوند:
وزین درکشیدن به بینی خویش
ز بهر طمع این و آن را مهار.
ناصرخسرو.
سوی بوستانش فرستاده دریا
به دست صبا داده گردون مهارش.
ناصرخسرو.
در دست امیر و شاه ندهم
برآرزوی مهی مهارم.
ناصرخسرو.
یکی دبه درافکندی به زیر پای استرمان
یکی بر چهره مالیدی مهار ماده ٔ ما را.
عمعق.
آنجا که مرادت عنان بتابد
در بینی گردون مهار باشد.
انوری.
حله هاشان از پلاس و گیسوانشان از مهار
یاره ها خلخال و مشاطه شتربان دیده اند.
خاقانی.
گه مهار از رشته ٔ جان سازمش
گه زر رخسار خلخالش کنم.
خاقانی.
مهارش سخت بگرفت و روان شد
که با اشتر به آسانی توان شد.
عطار.
لگام بر سر شیران کند صلابت عشق
چنان کشد که شتر را مهار در بینی.
سعدی.
تو خوش خفته در هودج کاروان
مهار شتر در کف ساربان.
سعدی (بوستان).
بگفت ار به دست منستی مهار
ندیدی کسم هرگز اندر قطار.
سعدی.
حلم شتر چنانکه معلوم است اگر طفلی مهارش بگیرد صد فرسنگ ببرد. (گلستان).
- کشان کردن مهار، کشاندن مهار را:
گر نه خرد بستدی مهارم از او
دیو کشان کرده بد مهار مرا.
ناصرخسرو.
- گسسته مهار؛ سرکش و گستاخ. (از ناظم الاطباء). مهارگسسته.
- || افسارپاره کرده. رها:
چنان دید کز تازیان صدهزار
هیونان مست و گسسته مهار
گذر یافتندی به اروندرود
نماندی بر این بوم و بر تارو پود
هم آتش بمردی به آتشکده
شدی نور و نوروز و جشن سده.
فردوسی.
میان عالم و جاهل تفاوت اینقدر است
که این کشیده عنان باشد آن گسسته مهار.
ظهیر.
- مهار بر سر کردن، کنایه از مطیع و منقاد کردن. (آنندراج):
مغنی شتر غو ندارد جهاز
نوا پرده داردجهازی بساز
ز تاب طرب بر سرش کن مهار
که دل را به قانون شود بردبار.
ملاطغرا (از آنندراج).
- مهار بر سر کشیدن، کنایه از مطیع و رام کردن:
امر تو ساربان نگذارد اگر برو
بر سر که میکشد شتر نفس را مهار.
ظهوری (از آنندراج).
- مهار کردن، مهار در بینی شتر کردن. تزمیم. زم. حطم. زمر.
- مهار کردن کسی را، بر بینی او ریسمانی گذرانیده و عبرت را در کوچه ها گردانیدن. (یادداشت مؤلف).
- || کنایه از مطیع و رام کردن و در اختیار آوردن او را. افسار بر سر او زدن. کاملاً مطیع خود ساختن او را:
گر نه خرد بستدی مهارم از او
دیو کشان کرده بدمهار مرا.
ناصرخسرو.
- مهار گرفتن، زمام شتر در دست داشتن:
به دریای آب اندرون گرگسار
بیامد هیونی گرفته مهار.
فردوسی.
- || زمام اختیار در دست گرفتن. مطیع کردن. رام کردن. در اختیار آوردن. به فرمان آوردن:
نه دیر بود که برخاست آن ستوده خصال
برفت و ناقه ٔ جمازه را مهار گرفت.
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 65).

مهار. [م ِ] (ع اِ) ج ِ مهر و مهره. (ناظم الاطباء). ج ِ مهره، به معنی اسپ کره و بچه ٔ نخستین اسپ و جز آن. (از آنندراج) (از منتهی الارب).

مهار. [م َ] (اِ) قسمتی که در هواپیما بالها را به هم وصل می کند. || (اصطلاح پزشکی) چین جلدی موجود در سطح تحتانی آلت مرد در خط وسط در مجاورت شیار حشفه ای -قلفه ای که در حقیقت دیواره ای است که شیار حشفه ای -قلفه ای را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند. || (اصطلاح پزشکی) نام هریک از دو چین مخاطی واقع در خط وسط قسمت دهلیزی دهان و عضلات لبها (بین قوسهای فکی و عضلات لبها). مهار لبی. || ماهار. شناق. وکاء. بند سر مشک. (از یادداشتهای مؤلف).


بی مهار

بی مهار. [م َ] (ص مرکب) (از: بی + مهار) بدون افسار. که افسار ندارد. || کنایه از بی قید و بند. بی بند و بار. سرخود:
چندین در معصیت مدو بچپ وراست
چون شتر بی مهار و اسب بی افسار.
ناصرخسرو.
طلقت الابل طلاقاً؛ بی مهار شدن شتران. (از منتهی الارب). رجوع به مهار شود.

فارسی به انگلیسی

مهار

Anchor, Bit, Bridle, Collar, Control, Curb, Guideline, Hold, Stay, Lid, Management, Regulation, Reins, Restraint, Shunt, Sling, Strut, Subjugation, Takeover, Tether

فرهنگ معین

مهار

قسمتی که در هواپیما بال ها را به هم وصل می کند، چین جلدی موجود در سطح تحتانی آلت مرد در خط وسط و در مجاورت شیار حشفه ای قلفه ای که در حقیقت دیواره ای است که شیار حشفه ای قلفه ای را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند، نام هر [خوانش: (~.) (اِ.) ماهار. ]

(مَ) [ع.] (اِ.) افسار، چوبی که در بینی شتر کنند و ریسمان بر آن بندند.

حل جدول

مهار

زمام شتر

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهار

افسار، پالاهنگ، پلاهنگ، خطام، بقه، دهنه، زمام، عنان، لجام، لگام، مقود، کنترل، خطام

فارسی به ایتالیایی

مهار

redini

فرهنگ عمید

مهار

چوب کوچکی که در پرۀ بینی شتر جا می‌دهند و ریسمان به ‌آن می‌بندند،
زمام، افسار،

فارسی به عربی

مهار

اقامه

فرهنگ فارسی هوشیار

مهار

زمام، افسار، آنچه بدان کسی یا چیزی را به سویی برند و راهنما شوند

فرهنگ فارسی آزاد

مهار

مِهار، به مُهر مراجعه شود،

فارسی به آلمانی

مهار

Bleiben [verb], Halfter (m [noun], Schlinge (f) [noun]

معادل ابجد

مهار

246

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری