معنی منظم

لغت نامه دهخدا

منظم

منظم. [م َ ظِ] (ع اِ) جای نظم. ج، مناظم. (از اقرب الموارد). رجوع به معنی آخر مدخل قبل شود.

منظم. [م ُ ن َظْ ظِ] (ع ص) ماهی نظام دار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مدخل قبل شود.

منظم. [م ُ ن َظْ ظَ] (ع ص) آراسته و مرتب و نیک مرتب شده ومردف و مسلسل و به خوبی ترتیب داده شده. (ناظم الاطباء). به سامان. به نظم. بانظم. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- منظم شدن، مرتب شدن. به سامان شدن. نظم و ترتیب یافتن.
- منظم کردن، مرتب کردن. نظم و ترتیب.
|| جواهر به رشته کشیده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد):
یعنی برسان به حضرت شاه
این عقد جواهر منظم.
خاقانی.
|| سخن موزون و مرتب. (آنندراج) (از منتهی الارب). رجوع به تنظیم شود. || (اِ) جایی که در آن چیزی را مرتب می کنند. (ناظم الاطباء). رجوع به مدخل بعد شود.

منظم. [م ُ ظِ] (ع ص) ماهی یا سوسمار نظام برآورده و نظام خط سپید رشته دار که از دم تاگوش ماهی و سوسمار باشد. (آنندراج) (از منتهی الارب). ماهی یا سوسمار نظام دار. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مدخل بعد شود. || دجاجه منظم، ماکیانی که در شکم وی تخم پدید آمده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انظام شود.

فارسی به انگلیسی

منظم‌

Regular, Steady, Straight, Methodical, Neat, Orderly, Organic, Systematic, Taut, Tidy, Trim

فارسی به ترکی

منظم‬

derli toplu

فرهنگ فارسی آزاد

منظم

مَنظِم، مکان نَظم (جمع: مَناظِم)

فرهنگ معین

منظم

(مُ نَ ظَّ) [ع.] (اِمف.) مرتب شده.

فرهنگ عمید

منظم

با نظم‌وترتیب، آراسته و مرتب،

فارسی به عربی

منظم

بنظام، نظامی

فرهنگ فارسی هوشیار

منظم

‎ ویراستک رایناک، پشت هم پیاپی، در رشته گوهر به رشته کشیده بسغده کسی که کار ها را سامان دهد و آماده سازد. ‎ ماهی، سوسمار ویراستگاه (اسم) نظم داده مرتب، جواهر برشته کشیده، پشت سر هم پیاپی. (اسم) محل نظم جمع: مناظم.

فارسی به ایتالیایی

منظم

regolare A²

ordinato

فارسی به آلمانی

منظم

Gewöhnlich, Gleichmäßig, Ordentlich, Regelmäßig, Regelrecht

حل جدول

منظم

مرتب

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

منظم

بسامان، سازمند

مترادف و متضاد زبان فارسی

منظم

آراسته، بسامان، پرداخته، باترتیب، مرتب، منتظم،
(متضاد) پراکنده، نابسامان، نامنظم

عربی به فارسی

منظم

قاعده دار , با همست , همست دار

معادل ابجد

منظم

1030

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری