معنی منجلاب

منجلاب
معادل ابجد

منجلاب در معادل ابجد

منجلاب
 • 126
حل جدول

منجلاب در حل جدول

 • محلی که در آن آب‌های کثیف و متعفن جمع می‌شود، وضعیت بد و ناخوشایند. توضیح بیشتر ...
 • محلی که در آن آب های کثیف و متعفن جمع می شود، وضعیت بد و ناخوشایند. توضیح بیشتر ...
مترادف و متضاد زبان فارسی

منجلاب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باتلاق، لجن‌زار، گرداب، ورده، پارگین، گنداب، وحل، دامگاه، دامگه، گودال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

منجلاب در فرهنگ معین

 • آب بدبوی و گندیده، فاضلاب، جایی که آب های کثیف در آن جمع شود. [خوانش: (مَ جَ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

منجلاب در لغت نامه دهخدا

 • منجلاب. [م َ ج َ] (اِ مرکب) گوی را گویند که در پس حمامها و مطبخها کنند تا آبهای چرکین و مستعمل بدانجا رود. (برهان) (از ناظم الاطباء). جایی را گویند که در پس حمامها بکنند تا آبهای چرکین در آنجا جمع شود و آن را پارگین نامند. (آنندراج). مغاکی باشد که آب حمام یا آب باورچی خانه و امثال آن در آن جمع شود و ظاهر است که آن نهایت مکروه و بدبو باشد. صاحب بهار عجم گوید: درترکیب این لفظ ظاهر آن است که مرکب باشد از منجل که اسم ظرف است از نجل که به معنی انداختن چیزی است و لفظ آب، پس منجلاب به معنی جای انداختن آب باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

منجلاب در فرهنگ عمید

 • آب بدبو و گندیده که در یک ‌جا جمع شود، جایی که آب‌های کثیف و بدبو جمع شده باشد،
  [عامیانه، مجاز] حالت و وضعیت ناخوشایند، تنگنا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

منجلاب در فارسی به انگلیسی

 • Bilge, Cesspool, Morass, Muck, Slough, Sump
فرهنگ فارسی هوشیار

منجلاب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • این واژه را انجمن آرا تازی دانسته معین آن را آمیزه ی منجل تازی و آب پارسی می داند و بر آن است که منجل در تازی جای انداختن و ریختن است. چنین پیشینه ای به دست نیامد. عمید آن را به درست پارسی دانسته از آن روی که در پارسی به نسا یا لاشه منج می گویند می توان به پیروی از برهان آن را پارسی دانست گواه سروده ی سعدی: اگر برکه ای پر کنی از گلاب چو سگ در وی افتد شود منجلاب گنداب (اسم) گودالی که در آن آبهای بد بو و کثیف جمع گردد، آب بد بو و کثیف. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید