معنی مغلوب شده

حل جدول

مغلوب شده

ناکار

ناکارا


مغلوب

شکست خورده، بازنده

مقهور


شکست خورده- مغلوب- سرکوب شده

منکوب

لغت نامه دهخدا

مغلوب

مغلوب. [م َ](ع ص) آنکه بر وی چیره باشند. غلبه کرده شده. مقهورشده. مفتوح شده. مطیعگشته.(از ناظم الاطباء). شکست خورده. شکست یافته: فدعا ربه أنی مغلوب فانتصر.(قرآن 10/54). اقوال پسندیده مدروس گشته... و حرص غالب و قناعت مغلوب.(کلیله و دمنه).
آکل و مأکول را حلق است و پای
غالب و مغلوب را عقل است و رای.
مولوی.
یار مغلوبان مشوتو ای غوی.
مولوی.
رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب.(گلستان). مغلوب را حکم عدم گیرند.(بهاءالدین ولد از امثال و حکم ص 1719).
- مغلوب آمدن، مغلوب شدن. شکست یافتن: هرکه قدم تعدی فراتر نهد... منکوب و مغلوب آید.(مرزبان نامه).
- مغلوب ساختن، مغلوب کردن: کأصه کأصاً؛ مغلوب و مقهور ساخت.(منتهی الارب). و رجوع به ترکیب مغلوب کردن شود.
- مغلوب شدن، شکست یافتن. مقهورشدن.
- مغلوب کردن، شکست دادن. شکستن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مغلوب گردانیدن، مغلوب کردن: خود را مغلوب طمع و مغمور هوی نگرداند.(مرزبان نامه). و رجوع به ترکیب قبل شود.
- مغلوب گشتن، مغلوب شدن. شکست یافتن:
مغلوب گشت اول از این دیوان
نوح رسول من نه نخستینم.
ناصرخسرو.
- مغلوب و غالب، طلسم و حسابی است که از آن غالب و مغلوب را معین می کنند.(گنجینه ٔ گنجوی):
به مغلوب و غالب چو بشتافتیم
در آن فتح غالب تو را یافتیم.
نظامی(از گنجینه ٔ گنجوی).
||(اِ)(اصطلاح موسیقی) یکی از گوشه های سه گاه و چهارگاه.(فرهنگ فارسی معین). || نام یکی از دو شعبه ٔ مقام عراق موسیقی است و نام شعبه ٔ دیگر مخالف.(فرهنگ نظام).

فرهنگ معین

مغلوب

(مَ) [ع.] (اِمف.) شکست خورده، غلبه شده.

فرهنگ عمید

مغلوب

آن‌که بر وی چیره شده باشند، شکست‌خورده،
(اسم) (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه‌های سه‌گاه و چهارگاه،

فرهنگ فارسی هوشیار

مغلوب

آنکه بر وی چیره باشند و غلبه کرده و مطیع گشته


مغلوب گردیدن

(مصدر) مغلوب شدن: ‎. . . } ممکن است گفته شود که بالاخره مغلوب گشت . . . { (ایران باستان. ج. 1946: 2)


مغلوب گرداندن

شکست دادن پیروز گشتن (مصدر) مغلوب کردن: } خود را مغلوب طمع و مغمور هوی نگرداند. ‎{ (مرزبان نامه. تهران. چا. 23: 1)


مغلوب آمدن

کالیدن شکست خوردن مغلوب شدن: } هر که قدم تعدی فراتر نهد و پیکار او را متصدی شود منکوب و مغلوب آید. { (مرزبان نامه. تهران. چا 93: 1)

فرهنگ فارسی آزاد

مغلوب

مَغلُوب، شکست خورده، بر او غلبه گردیده،

مترادف و متضاد زبان فارسی

مغلوب

بازنده، بی‌اعتبار، بی‌مقدار، ذلیل، زبون، تارومار، شکست‌خورده، مقهور، منکوب، منهزم، تسلیم، مجاب،
(متضاد) فاتح

فارسی به ترکی

مغلوب کردن‬

altetmek, yenmek

معادل ابجد

مغلوب شده

1387

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری