معنی مرغابی

مرغابی
معادل ابجد

مرغابی در معادل ابجد

مرغابی
 • 1253
حل جدول

مرغابی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرغابی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مرغابی در فرهنگ معین

 • تیره ای از پرندگان راسته غازسانان، پرنده مهاجر از همین تیره که گونه های متفاوت دارد، اردک. [خوانش: (مَ) [معر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مرغابی در لغت نامه دهخدا

 • مرغابی. [م ُ](اِ مرکب) مرغ آبی. بط. (ناظم الاطباء)(آنندراج). اسم فارسی اِوَزّ است. (مخزن الادویه) اوز. اوزه. وز. وزین. اردک. حصانه. (دهار). نوعی از طیور از راسته ٔ پرده داران از رده ٔ کاریناتها، که بیشتر در آب رودخانه ها و استخرها بسر میبرد و گاهی در خانه های شمال ایران نگهداری می شود. در مازندران اقسام بسیار مرغابی وجود دارد از میان آنها مرغابی گوش دراز و مرغابی شانه بسر زمستان را در اطراف بحر خزر به سر میبرند این دو قسم حیوان بواسطه ٔ رنگ زیبای نقره ای خود امتیاز دارند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرغابی در فرهنگ عمید

 • هریک از پرندگان آبزی، با پاهای پرده‌دار و کوتاه، گردنِ دراز، و نوکِ پهن،
  اردک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

مرغابی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مرغابی در فارسی به عربی

تعبیر خواب

مرغابی در تعبیر خواب

 • دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است.
  اول:مال.
  دوم: بزرگی.
  سوم: ریاست.
  چهارم: فرمانروائی یافتن.
  مرغابى سفید در خواب، مال یا زن ثروتمند است.
  مرغابى سیاه در خواب، کنیز و خدمتکاراست.
  اگر ببیند مرغابى را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى کند. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. توضیح بیشتر ...
 • دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد - یوسف نبی علیه السلام
 • اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت.
  ۲ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت.
  ۳ـ اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید، نشانه آن است که برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید.
  ۴ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند، نشانه آن است که دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند. توضیح بیشتر ...
 • خواب مرغابی: ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان
  مرغابیهای وحشی به شما حمله می کنند: گرفتاریهای بزرگ در کارها
  مرغابیها در حال پرواز: ازدواج – و یک زندگی خوش
  شکارمرغابی: موفقیت بزرگ
  یک مرغابی را می کشید: در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست.
  گوشت مرغابی می خورید: پول و احترام
  مرغابی می گیرید: شانس و موفقیت
  یک مرغابی مرده: دوستانتان را فراموش نکنید
  مرغابیها در حال شنا: خطر بزرگی شما را تهدید می کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مرغابی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) اسم عام پرندگان آبی (دریایی)، نوعی از طیوراز راسته پرده دارانت از رده کاریناتها که بیشتر در آب رودخانه ها واستخرها بسر میبرد و گاهی در خانه های شمال ایران نگهداری میشود. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مرغابی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

مرغابی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید