معنی مرتبه

مرتبه
معادل ابجد

مرتبه در معادل ابجد

مرتبه
 • 647
حل جدول

مرتبه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرتبه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بار، پاس، دفعه، ده، کرت، مرحله، مره، درجه، شان، لیاقت، مرتبت، پایه، پایگاه، مقام، منزلت، منصب، رتبه، طبقه، قدر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مرتبه در فرهنگ معین

 • (مَ تَ بَ یا بِ) [ع. مرتبه] (اِ.) پایه، منزلت. ج. مراتب.
لغت نامه دهخدا

مرتبه در لغت نامه دهخدا

 • مرتبه. [م َ ت َ ب َ / ب ِ](از ع، اِ) پایه. درجه. مقام. حد. مرحله. اندازه. رتبه: ثمره ٔ این اعتراف و رضا آن است که احاطه کند زیادتی فضل خدا را و دریابد مرتبه ٔ بلند ثواب. (تاریخ بیهقی ص 309). مرتبه ٔ هر کسی پیدا کرد. (مجمل التواریخ، از فرهنگ فارسی معین).
  پیشتر از مرتبه ٔ عاقلی
  غافلی ای بود خوشا غافلی.
  نظامی.
  کارش از آن درگذشت و به مرتبه ٔ بالاتر رسید. (گلستان).
  تا بدین مرتبه خونخوار نمی باید بود.
  وحشی.
  || منزلت رفیع. توضیح بیشتر ...
 • مرتبه. [م ُ رَت ْ ت َ ب َ](ع ص) درست کرده شده. (غیاث اللغات). ترتیب داده شده. منظم. تأنیث مرتب است. رجوع به مرتّب شود. || درجه به درجه داشته شده. (غیاث اللغات). تأنیث مرتب است. رجوع به مرتّب شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرتبه در فرهنگ عمید

 • مقام، منزلت، پایه،
  بار، دفعه،
  (تصوف) هریک از مراحل سلوک،
  طبقۀ ساختمان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مرتبه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مرتبه در فارسی به عربی

 • درجه، طلب، مجال، مکان، موقع
فرهنگ فارسی هوشیار

مرتبه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • درجه، مقام، حد، مرحله، پایه
فارسی به آلمانی

مرتبه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید