معنی مدن

مدن
معادل ابجد

مدن در معادل ابجد

مدن
 • 94
حل جدول

مدن در حل جدول

فرهنگ معین

مدن در فرهنگ معین

 • (مُ دُ) [ع.] (اِ.) جِ مدینه، شهرها.
لغت نامه دهخدا

مدن در لغت نامه دهخدا

 • مدن. [م ُ دُ] (ع اِ) ج ِ مدینه. رجوع به مدینه شود.
  - سیاست مدن، دانش ملک راندن. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • مدن. [م ُ] (ع اِ) مُدُن. ج ِ مدینه. رجوع به مُدُن و مدینه شود. توضیح بیشتر ...
 • مدن. [م ُ نِن ْ] (ع ص) (از «د ن و») مُدنی. مُدْنیه: ناقهٌ مُدْن، ماده شتری که نتاج آن قریب شده باشد. (منتهی الارب) (از متن اللغه). توضیح بیشتر ...
 • مدن. [م ُ دِن ن] (ع ص) اقامت نماینده. (آنندراج). ساکن شونده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از ادنان. رجوع به ادنان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مدن در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

مدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: مدینه) شهرها (اسم) جمع مدینه شهرها.
فرهنگ فارسی آزاد

مدن در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُدُن، شهرها (مفرد: مَدِینَه، به سایر معانی مَدِینَه نیز توجه گردد)،. توضیح بیشتر ...
 • مَدَن، (مَدَنَ، یَمدُنُ) شهری شدن، مقیم شهر گردیدن، مقیم شدن درمحلی یا در شهر، اقامت کردن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه