معنی مخیله

مخیله
معادل ابجد

مخیله در معادل ابجد

مخیله
  • 685
حل جدول

مخیله در حل جدول

  • ذهن و خیال، مرکز خیال در سر
  • ذهن، خیال، مرکز خیال در سر
مترادف و متضاد زبان فارسی

مخیله در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پندار، تصور، خیال، گمان، قوه تخیل، قوه تصور، ذهن
فرهنگ معین

مخیله در فرهنگ معین

  • (مُ خَ یِّ لِ) [ع. مخیله] (اِ.) قوه تخیل و تصور.
  • گمان، پندار، کبر، تکبر، ابری که آن را بارنده گمان برند. [خوانش: (مَ لَ یا لِ) [ع. مخیله] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مخیله در لغت نامه دهخدا

  • مخیله. [م ُ خ َی ْ ی ِ ل َ / ل ِ] (ع اِ) خیال و توهم و پندار. (ناظم الاطباء). مخیله. رجوع به مخیله شود.
    - قوه ٔ مخیله، قوه ٔ خیال. (ناظم الاطباء). رجوع به قوه ٔ مخیله شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مخیله در فرهنگ عمید

  • قوۀ تخیل، تصور، مرکز تخیل در مغز،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مخیله در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

مخیله در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید