معنی مخفیانه

فارسی به انگلیسی

مخفیانه‌

Covertly, Furtive, Underground, Underhand, Secret, Secretively, Secretly, Sneaking, Stealthily, Stealthy, Surreptitious, Surreptitiously, Underhanded, Undetected

فرهنگ فارسی هوشیار

مخفیانه

پنهانی نهانیک بطور مخفی پنهانی: مخفیانه وارد باغ شد.


مخفیانه کاری

نهانروشی

لغت نامه دهخدا

مخفیانه

مخفیانه. [م َ ن َ / ن ِ] (ص نسبی، ق مرکب) پنهانی. بطور پوشیده و مخفی. و رجوع به مخفی و ماده ٔ قبل شود.

فرهنگ معین

مخفیانه

(مَ نِ) [ع - فا.] (ق.) پنهانی.

مترادف و متضاد زبان فارسی

مخفیانه

پنهانی، درخفا، دزدکی، زیرجلی، محرمانه، نهانی،
(متضاد) آشکارا

حل جدول

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مخفیانه

پنهانی

کلمات بیگانه به فارسی

مخفیانه

پنهانی

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

خبرنگاری مخفیانه

شب نامه نویسی

شب نامه نویسی


مخفیانه و پنهانی

زیر زیرکی

معادل ابجد

مخفیانه

786

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری