معنی مجرا

لغت نامه دهخدا

مجرا

مجرا. [م َ] (ع اِ) مَجری ̍ جای روان شدن و جای جاری شدن. (غیاث) (آنندراج). محل جریان و محل روان شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به مجری شود.
- باد مجرا، در شاهد ذیل مجرای باد، و مراد از باد نفحه یا دمی است که از آستین مریم وارد شد و نطفه ٔ عیسی در رحم وی تکوین یافت:
به مهد و راستین و حامل بکر
به دست و آستین باد مجرا.
خاقانی.
- مجرای آب، جایی که آب از آن عبور می کند.
- مجرای بول، راهی که کمیز از آن از آبدان بیرون می آید. (ناظم الاطباء). و رجوع به مجری شود.
- مجرای ماء، محل گذر آب. (ناظم الاطباء).
- مجرای نهر، بستر رودخانه.
|| نار و ناودان. || نهر و آبگذر. (ناظم الاطباء). راه آب:
چندان برون رانده سپه کاتش گرفته فرق مه
نه باد را بر خاک ره نه آب مجرا داشته.
خاقانی.
به تیشه روی خارا می خراشید
چو بید از سنگ مجرا می تراشید.
نظامی.
|| معبر و راه. || قنات و کاریز. || هدف و نشانه. (ناظم الاطباء).
- مجرا بستن، نشانه گذاشتن برای توپ و جز آن.
|| یک منزل و یک مرحله از سفر. || مسافتی که کشتی در مدت بیست و چهار ساعت می پیماید. (ناظم الاطباء). || به اصطلاح بعضی متأخرین هندوستان ملاقات امرا و سلام و تسلیمات را گویند. (غیاث) (آنندراج). || نام حرکت رَوی. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به مجری (اصطلاح قافیه) شود.

مجرا. [م ُ] (ع ص) مُجری ̍ روان کرده شده. (غیاث) (آنندراج). روان شده و اجراشده. (ناظم الاطباء). ورجوع به مجری شود. || برآورده شده. (ناظم الاطباء). || تسلیم شده. (ناظم الاطباء). || (اِ) جای روان کردن. (غیاث) (آنندراج).

فرهنگ معین

مجرا

(مَ) [از ع.] (اِ.) نک مجری.

فرهنگ عمید

مجرا

اجراشده، روان‌کرده‌شده،

محل عبور، ممر، جای روان شدن،
روش عادی و طبیعی انجام یک امر،
(ادبی) در قافیه، حرکت رَوی،


جاری مجرا

قائم‌مقام، جانشین،

حل جدول

مجرا

گذرگاه، مسیرجریان و حرکت

گذرگاه، مسیر جریان و حرکت

مترادف و متضاد زبان فارسی

مجرا

آبراه، جو، راه، کانال، مسیر، گذرگاه، سوراخ، منفذ، شیوه عمل، روش


مجرا، مجری

اجراکننده، اقدام‌کننده، عمل‌کننده

فارسی به انگلیسی

مجرا

Aqueduct, Channel, Duct, Line, Passage, Pipe, Trench, Tube

فرهنگ فارسی هوشیار

مجرا

جای روان شدن و جای جاری شدن، مجرای آب، جایی که آب از آن عبور میکند

فارسی به عربی

مجرا

سفینه، قناه، مجری، مدرج، مریی

فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مجرا

Gefäß (n)

معادل ابجد

مجرا

244

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری