معنی متریک

متریک
معادل ابجد

متریک در معادل ابجد

متریک
  • 670
حل جدول

متریک در حل جدول

  • دستگاه بین المللی یکاها
فرهنگ عمید

متریک در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

متریک در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

متریک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی بنگرید به متری (صفت) منسوب به متر متری. توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه اولی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید